Home ข้อคิดดำเนินชีวิต การรู้ธรรมชาติของมนุษย์จะช่วยให้เราอ่านใจอ่านอารมณ์ของอีกฝ่ายออก

การรู้ธรรมชาติของมนุษย์จะช่วยให้เราอ่านใจอ่านอารมณ์ของอีกฝ่ายออก

2 second read
0
1,229

เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานสำหรับตนเอง

1 : รู้ทัน ฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง บอกกับตัวเองได้ว่าขณะนี้กำลังรู้สึกอย่ างไร และรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลง

ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเอง ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองได้ แม้เมื่อผู้อื่นพูดถึงก็

สามารถเปิดใจรับมาพิจารณา เพื่อที่จะหาโอกาสปรับปรุงหรือใช้เป็นข้อเตือนใจที่จะระมัดระวังการแสดง

อารมณ์มากขึ้น

2 : รับผิดชอบ เมื่อเกิดความหงุดหงิด ไม่พอใจ ท้อแท้ ให้ฝึกคิดอยู่เสมอว่า อารมณ์ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เราสร้าง

ขึ้นเองจากการกระตุ้นของปัจจัยภายนอก เ พ ร า ะฉะนั้นจึงควรรับผิดชอบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้น และควรหัดแยก

แยะ วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเหตุผล ไม่คิดเอาเองด้วยอคติหรือประสบการณ์เดิม ๆ ที่มีอยู่เ พ ร า ะอาจทำให้

การตีความในปัจจุบันผิดพลาดได้

3 : จัดการได้ อารมณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นสามารถคลี่คลายสลายให้หมดไปด้วยการรู้เท่าทันและหาวิธีจัดการที่เหมาะ

สม เช่น ไม่จ่อมจมอยู่กับอารมณ์นั้น พย าย ามเบี่ยงเบนความสนใจ โดยหางานหรือกิจกรรมทำ เพื่อให้ใจจดจ่อ

อยู่กับงานนั้น เป็นการสร้างความเพลิดเพลินใจขึ้นมาแทนที่อารมณ์ไม่ดีที่มีอยู่

4 : ใช้ให้เป็นประโยชน์ ฝึกใช้อารมณ์ส่งเสริมความคิด ให้อารมณ์ช่วยปรับแต่งและปรุงความคิดให้เป็นไปใน

ทางที่มีประโยชน์ ฝึกคิดในด้านบวกเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ในการทำงาน

5 : เติมใจให้ตนเอง โดยการหัดมองโลกในแง่มุมที่สวยงาม รื่นรมย์ มองหาข้อดีในงานที่ทำ ชื่นชมด้านดีของ

เพื่อนร่วมงาน เพื่อลดอคติและความเครียดในจิตใจ ทำให้ทำงานร่วมกันอย่ างมีความสุขมากขึ้น

6 : ฝึกสมาธิ ด้วยการกำหนดรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ รู้ว่าปัจจุบันกำลังสุขหรือทุกข์อย่ างไร อาจเป็นสมาธิอย่ าง

ง่าย ๆ ที่กำหนดจิตใจไว้ที่ลมหายใจเข้าออก การทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบ และมีกำลังใจในการพิจารณาสิ่ง

ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

7 : ตั้งใจให้ชัดเจน โปรแกรมจิตใจตนเอง ด้วยการกำหนดว่าต่อไปนี้จะพย าย ามควบคุมอารมณ์ให้ได้ และ

ตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือการทำงานให้ชัดเจน

8 : เชื่อมั่นในตนเอง จากงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นอย่ างชัดเจนว่า คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง จะมี

ความสำเร็จในการทำงานและการเรียนมากกว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

9 : กล้าลองเพื่อรู้ การกล้าที่จะลองทำในสิ่งที่ย ากกว่า ในระดับที่คิดว่าน่าจะทำได้ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้

ตนเอง และเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ฉลาดทางอารมณ์ = ฉลาดคิด+ ฉลาดพูด + ฉลาดทำ

ฉลาดคิด —> ควบคุมความคิดได้ คิดในทางที่ดี คิดในทางสร้างสรรค์

ฉลาดพูด —> เลือกพูดแต่สิ่งที่ดี มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงคำพูดที่จะทำให้คนเองและบุคคลอื่นเดือดร้อน

ฉลาดทำ —> “ทำเป็น” ไม่ใช่แค่ “ทำได้” มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ

ความฉลาดทางอารมณ์กับความรักและครอบครัว

ครอบครัวที่จะอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุข ต้องอาศัยความรัก ความเข้าใจ และยอมรับได้ในข้อบกพร่องของผู้อื่น

อีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์ จึงมีผลอย่ างมากต่อความสงบสุขในบ้าน หรือในชีวิตคู่ ปัญหาความแตกแยก

หย่ าร้างที่เกิดขึ้นล้วนมีต้นตอมาจากการไม่พย าย ามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันหรือยอมรับข้อบกพร่องของ

อีกฝ่ายไม่ได้ เมื่อมีปัญหาก็ไม่หันหน้าคุยกันดี ๆ หรือบางทีก็ใช้ความรุนแรง

ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา จึงไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้คนสองคนไปกันรอด ตรงกันข้าม ถ้าคนเก่งสองคนอยู่

ด้วยกัน แล้วไม่ยอมกันพย าย ามที่จะเอาชนะคะคานกัน อนาคตก็คงไม่พ้นการหย่ าร้าง ด้วยเหตุนี้ คนเก่ง ๆ

จำนวนไม่น้อย ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จึงล้มเหลวในชีวิตคู่

การเรียนรู้  ที่จะใช้ชีวิตคู่ ไม่มีสูตรสำเร็จ อุปสรรคและปัญหาแตกต่างกันไปในแต่ละคู่ การเรียนรู้ธรรมชาติและ

ความต้องการของแต่ละฝ่ายจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งการเรียนรู้จะทำให้เราเข้าใจตัวเองและคนที่เรารักได้ดียิ่งขึ้น

เ พ ร า ะ เมื่อคนเรามีความข้าใจ ความยอมรับได้ก็จะตามมาการรู้ธรรมชาติของชายหญิง จะช่วยให้เราอ่านใจ

อ่านอารมณ์ของอีกฝ่ายออกว่าเขากำลังรู้สึกอย่ างไรและต้องการอะไร ทำให้เราสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

และถูกใจคนที่เรารักแน่นอนว่า ในการเรียนรู้เรื่องความรักและการอยู่ร่วมกัน “หัวใจ” เท่านั้นที่มีความสำคัญ

ในเรื่องนี้ ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาจึงไม่ช่วยอะไรมากนักกับการประคองนาวารักของคนสองคน

นทางจิตวิทย า กล่าวถึงอีคิวกับการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเอาไว้ว่า

1 : สนใจ และเข้าใจในความกังวลของคนในครอบครัว

2 : รับรู้และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนในครอบครับได้ดี

3 : รู้และเข้าใจศักยภาพ ส่งเสริมความรู้ความสามารถของสมาชิกในครอบครัวให้ถูกทาง

4 : ความจริงใจต่อกัน เป็นรากฐานของความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ง

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …