Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ข้อคิดดี ๆ สำหรับการดูแลเอาใจใส่พ่อแม่

ข้อคิดดี ๆ สำหรับการดูแลเอาใจใส่พ่อแม่

0 second read
0
1,434

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดี ๆ สำหรับการเอาใจใส่ ดูแลของพ่อแม่มีผลต่อความสำเร็จ ทางการเรียน มากกว่า

การเรียนหนังสือ ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่ หลายต่อห ลายคน เป็นกังวลไม่น้อยเรื่องการพย าย าม สรรหา

โรงเรียนที่ดี ให้กับลูก ๆ ของตัวเองพ่อแม่หลายคน พย าย ามให้ลูกได้ เข้าโรงเรียนอินเตอร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีค่าเล่าเรียน

ราคาแสนแพง เนื่องจากคัดสรร ครูที่มีคุณภาพชั้นดีหรือมีอุปกรณ์การเรียนการสอน ครบครันหรือไม่ก็พย าย าม ให้ลูกกวด

วิชาเพื่อสอบแข่งขัน เข้าโรงเรียนชื่อดัง เป็นโรงเรียนเก่า แก่ที่มีอัตรา การแข่งขันสูงรับเด็กได้จำนวนจำกัด เ พ ร า ะคิดว่า

นี่ คือการรับประกัน ความสำเร็จ ในอนาคตของลูกแต่จากงานวิจัย ของมหาวิทย าลัย แห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาประเทศ

สหรัฐ อเมริกาโดยทำการทดสอบ กับเด็กวัยรุ่น 10,000 กว่าคนจากโรงเรียนประมาณ พันแห่งในรัฐต่าง ๆ พบว่าปัจจัย ที่

สำคัญที่สุดที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จใ นการเรียนนั้น ไม่ได้ขึ้น อยู่กับคุณภาพของโรงเรียน แต่กลับเป็นความเอาใจ ใส่

ดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มากกว่านักวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่ ในโรงเรียนธรรมดาที่ไม่ได้คุณภาพ

มาตรฐานเท่าที่ ควรแต่มา จากครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ ดูแลในด้านการเรียน ของลูก จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่า

เด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนดี สภาพแวดล้อมดี แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจในด้านการเรียนของลูกความใส่ใจ ของพ่อแม่นั้น นักวิจัย

กลุ่มนี้วัดจากระดับ คะแนนความ สัมพันธ์ว่า พ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่น ในลูกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน พ่อแม่ช่วย ตรวจทาน

เวลา ลูกทำการบ้าน ให้กำลังใจมีการพูดคุยเรื่องกิจกรรมของลูกที่โรงเรียนบ้างไหม และพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจกรรมกับทาง

โรงเรียนมากน้อยแค่ไหน การที่พ่อแม่มีเวลาเอาใจใส่พูดคุยเรื่องการเรียนกับลูกอย่ างสม่ำเสมอ ยังเป็นการสื่อสัญญาให้ลูก

รับรู้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับพวกเขาโดย ปัจจัยต่อการเรียนรู้ จากพ่อแม่นี้จะมีความสำคัญอย่ างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อ

ลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษาในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น นักวิจัยวัดระดับจากคะแนนที่พ่อแม่ ให้กับคุณครูมาตรฐาน

การเรียน การสอนของโรงเรียนโอกาสของนักเรียน ในการทำกิจกรรม นอกห้องเรียน และกิจกรรมกีฬาการสื่อสารระหว่าง

โรงเรียนกับผู้ปกครอง และโรงเรียนไม่มีปัญหา เรื่องเด็กเกเรเป็นต้นนักวิจัยกลุ่มนี้ ทำการติดตามผลการเรียน ของเด็ก

แต่ละคนเป็นระยะย าว โดยวัดคะแนนสอบในสี่วิชาคือคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การอ่านวิทย าศาสตร์ และประวัติศาสตร์

พวกเขาพบว่าปัจจัยจากโรงเรียนและปัจจัยจากพ่อแม่ ล้วนมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กแต่เห็นได้ชัดว่า

การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นสำคัญกว่า และนำไปสู่การประสบความสำเร็จ ในการเรียนได้ มากกว่าชื่อเสียงของ

โรงเรียน “การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่ควรตระหนักในความสำคัญ ของตัวเองให้มากขึ้นว่าพ่อแม่สามารถช่วย ให้ผล

การเรียน ของลูกดีขึ้นได้ และควรเอาใจใส่ ให้เวลากับลูก ๆด้วยการหมั่นตรวจสอบ การบ้านของลูก เข้าร่วมกิจกรรมของ

โรงเรียน และให้ความสนใจพูดคุยกับลูกเรื่องการเรียนอย่ างสม่ำเสมอนั่นคือให้ความสำคัญ กับบทบาทหน้าที่ ของพ่อแม่

มากกว่าการลงทุนลงแรง ในการพย าย ามให้ลูก ได้เข้าโรงเรียนชั้นดี”

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …