Home ข้อคิดดำเนินชีวิต จัดการเงินอย่ างไรให้อยู่รอดได้ในยุคแบบนี้..หากยังมีใจและมีแรงก็จงสู้

จัดการเงินอย่ างไรให้อยู่รอดได้ในยุคแบบนี้..หากยังมีใจและมีแรงก็จงสู้

5 second read
0
563

อย ากมีอาชีพอิสระ แล้วจะจัดการเงินอย่ างไรให้อยู่รอดได้

ผู้ ประกอบอาชีพอิสระมีความเป็นนายของตนเอง คือ สามารถกำหนดงาน เวลาทำงาน และ

ร า ย ไ ด้ ด้วยตนเอง โดยเป็นงานที่มีการใช้ความคิด ความรู้ และความสามารถของตนเอง

โด ยตรงแต่อย่ างไรก็ตามการที่ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระ ก็ต้องยอมรับในความ

เสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของรายได้ กล่าวคือ บางเดือนมีรายได้สูงมาก

บ า งเดือนมีรายได้น้อย หรือบางเดือนอาจจะไม่มีรายได้เลย เช่นนี้แล้ว จึงมักจะมีคำถาม

ใ น ใจเสมอว่า จะอยู่รอดได้อย่ างไร หรือจะมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในระยะย าว

หรือไม่ นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ็บป่วยหนักจนไม่สามารถทำงานได้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ก็ไม่มีสวัสดิการรองรับค่าใช้จ่ายรักษาพย าบาลและคุ้มครองรายได้ในกรณีไม่ได้ทำงาน

ดั ง นั้ นเราจะจัดการอย่ างไรให้มีความเชื่อมั่นว่า การประกอบอาชีพอิสระก็สามารถอยู่

รอดได้ และสามารถจัดการวางแผนการทำงานได้ว่าต้องทำงานอีกนานแค่ไหนจึงจะอยู่

ในจุดที่เพียงพอ โดยมีแนวทางจัดการ ดังนี้

1 : มีเงินเก็บไว้ในสินทรัพย์สภาพคล่อง

เพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินในย ามที่รายได้ไม่เพียงพอ หรือไม่มีรายได้ เช่น บัญชีเงินฝาก

ธนาคาร กองทุนตลาดเงิน หรือกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

สภาพคล่องสำรอง = ค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือน x ( 6 ถึง 12 เดือน)

2 : มีใจรักในงานที่ทำ

มี วิ นั ย และมีความอดทนมากพอ โดยทำการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์เพื่อหารายได้จาก

งานที่ทำให้มีรายได้สม่ำเสมอและมาจากหลายแหล่งรายได้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง

ข อ ง แ ห ล่ ง รายได้ นอกจากนี้ ควรวางแผนทำงบประมาณล่วงหน้า ให้มีรายได้มากกว่า

ค่าใช้จ่ายในทุกเดือน

3 : ทำบัญชีแยกค่าใช้จ่ายระหว่างงาน และส่วนตัวออกมาให้ชัดเจน

เพื่อให้ทราบว่า ผลกำไรจากการทำงาน คิดเป็นเท่าไหร่ (Profit margin) หากมีกำไรน้อย

เ กิ น ไ ป อาจกลับไปพิจารณาราคาที่เหมาะสมในการรับงาน หรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ของงานลงมา และในกรณีของกลุ่มอาชีพอิสระที่มีความไม่แน่นอนเรื่องรายได้สูง ก็ควรจะ

ลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่จำเป็น เพื่อเป็นการลดภาระในช่วงที่ไม่มีรายได้จากงานที่ทำ

4 : บริหารความเสี่ยงในเรื่องความคุ้มครองสุขภาพ

โรครุ นแรง และไม่มีรายได้จากการทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเลือกทำ

ประกันให้เพียงพอและเหมาะสมกับรายได้ ตามหลักการของการวางแผนการเงินที่ดี

5 : เมื่อมีรายได้เข้ามา ทำการแบ่งเงิน

ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในงานที่ทำ เพื่อเก็บไว้เป็นทุนสำรองในการทำงานครั้งถัดไป ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

แบ่งออกมาเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ และผันแปร

สร้างวินัยเก็บเงินออม และลงทุนอย่ างน้อย 10 – 30 % ของรายได้ เพื่อเป็นการตอบโจทย์

ลงทุนตามเป้าของตัวเองที่ต้องการ โดยแบ่งเป้าหมายตามระยะเวลา ดังนี้

-ระยะสั้น ในช่วง 1-3 ปี เช่น เตรียมเงินดาวน์รถยนต์ ดาวน์บ้าน หรือเพื่อการท่องเที่ยว

-ระยะกลางในช่วง 3-7 ปี เช่น ทุนการศึกษา หรือเพื่อซื้อรถยนต์

-ระยะย าว ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป เช่น เงินที่จะใช้ย ามเกษียณ

6 : เลือกก่อหนี้ที่จำเป็น

และไม่ควรก่อหนี้ในสัดส่วนที่สูงเกินกว่า 50 % ของทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ และภาระ

ค่าผ่อนชำระก็ไม่ควรเกิน 30 % ของรายได้เฉลี่ย

ประกอบอาชีพอิสระอีกนานแค่ไหน จึงจะเพียงพอ ?

หากเราได้มีการวางแผนการเงินที่ดีตั้งแต่วันนี้ โดยมีการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ต้อง

ก า รอย่ างชัดเจน มีวินัยในการเก็บออมและลงทุนอย่ างสม่ำเสมอ และมีการลงทุนได้

อย่ างเหมาะสม ก็จะทำให้รู้ว่า เราต้องทำงานหาเงินอีกเท่าไหร่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ที่ต้องการจากแผนการเงิน และสามารถคาดการณ์ได้ว่า เมื่อไหร่ที่เราจะได้บรรลุครบ

ตามทุกเป้าหมายที่ต้องการ จึงจะเรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่เพียงพอสำหรับตัวเราเอง

นอกจากเรื่องแผนการเงินแล้ว ก็เป็นคำถามในใจเของเราเองว่า……ยังมีใจและพลังแรงกาย

ที่จะประกอบอาชีพนี้อยู่หรือไม่ หากยังมีใจและมีแรง ก็จงสู้ในการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ที่เราเป็นนายของตนเองกันต่อไป

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …