Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ชีวิตก็เหมือนถังไม้ทัศนคติเป็นเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น

ชีวิตก็เหมือนถังไม้ทัศนคติเป็นเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น

0 second read
0
912

ช่างไม้คนนึง ตั ด ไม้มาทำถัง ก็เลยแบ่งไม้เป็น 3 ส่วน เพื่อทำ ถังไม้ 3 ใบ เพื่อเอาไปใช้

ใบที่ 1 เขาเอาไว้ใส่น้ำ

ก็คือถังน้ำ ใช้บรรจุน้ำ ทั้งไว้ดื่มและไว้อาบด้วยกัน

ใบที่ 2 เอาไว้บ่ มไ ว น์

เรียกว่าถังไ ว น์นั่นเอง ใครๆ ต่างนิยม ชมชอบ เ พ ร า ะด้วยกลิ่ นไ ว น์ ที่หอมหวล

ใบที่ 3 เขาเอาไว้ในส้ว ม

เพื่อเก็บ อุ จ า ร ะ เมื่อมีใครพบ ใครเห็น พวกเขาต่างก็พากันเมินหน้าหนี ถังไม้ 3 ใบที่เหมือนกัน สำคัญอยู่ที่ว่าถังไม้นั้น

บรรจุอะไร ในนั้น สิ่งที่บรรจุต่างกันทชะต าชีวิตเราจึงต่างกัน ชีวิตเหมือนถังไม้ทัศนะคติเป็นเช่นไร ชีวิตก็เป็นเช่นนั้น

มุมมองเป็นเราเช่นไร การดำรงชี พก็เป็นอย่ างนั้น ต้องเจอทุกชีวิต ความเหนื่อย คือการต้องทำงานการเปลี่ยนแปลง คือ

ชะต าชีวิตอดทน จะได้ประสบการณ์การอภั ยจึงเป็นปัญญาความสงบ ต้องบำเพ็ญถึงจะได้รับ ต้องทำจึงมีไว้ค ร อ บ ครอง

ถ้าคุณรู้สึกว่ามันลำบ ากมาก ให้บอกกับตัวเองว่าทางที่เดินง่ายคือทางเดินลงเขา จงยืนหยัดมั่นไว้เ พ ร า ะทางที่คุณกำลัง

เดินนั้นคือทางขึ้นสู่ที่สูง นี่เป็นชีวิตแห่งความสำเร็จ ต้องมีผู้อุปถั มภ์มีผู้รู้คอยชี้แนะนำทาง มีมิตรสห ายที่เข้าใจ มี ศั ต รู

ที่คอย บั่ น ทอนเราเสมอมีคนที่บ้านคอยส่งเสริมให้กำลังใจ และการดำรงชีวิตไม่ง่ายเมื่อยังมีลมห ายใจ จงรู้ถนอมรักษาไว้

ความทะเ ย อ ทะย านเป็นเส้นทางสู้ความสำเร็จ และเพี ยร พ ย าย าม จะเป็นพา ห นะที่พาให้คุณไปถึงความสำเร็จ…

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …