Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ธรรมช าติสร้างให้เรามีสองหูหนึ่งปากเพื่อให้ฟังมากกว่าพูด

ธรรมช าติสร้างให้เรามีสองหูหนึ่งปากเพื่อให้ฟังมากกว่าพูด

0 second read
0
1,439

คิดให้มาก ใช้ปา กให้น้อย อะ ไรที่พูดออกไปแล้วเอากลับมาไ ม่ได้คำว่า คิดก่อนพูด และ ลงมือทำให้มากกว่าคำพูดเป็นคำที่

เราได้ยินกันมานาน น้อยคนที่จะทำได้ไ ม่ใช่เ พ ร า ะเป็นเรื่องที่ทำย ากหรือลำบ ากแต่คนเรามักถนั ดที่จะพูดมากโดยหารู้ไม่

ว่าการพูดให้น้อยคิดให้มาก ทำให้เยอะ เป็นห นทางที่ดีกว่าเย อะธรรมช าติสร้างให้เรามี “สองหู” และ “หนึ่งปาก” เพื่อที่จะ

“ฟัง” ให้มากกว่ า “พูด” แต่คนส่วนใหญ่…กลับทำตรงกั นข้ าม คือ “เอาแ ต่พูดมาก” และ “ไ ม่ฟังใครเลย”

ฟังให้มาก

บางคนพูดเย อะ พูดไปแล้วก็ทำไม่ได้อย่ างที่พูดหรือมั วแต่พูดจนลืมที่ฟังเ พ ร า ะ เมื่ อพูดมาก สมาธิ จะลดน้อ ยลงและเมื่อ

ไม่มีสมาธิ โอกาสในกา รที่จะไม่มีสติสั มป ชั ญ ญะ ก็จะมีมาก ขึ้น เ พ ร า ะฉะนั้นเรา ไม่ควรพูดเยอะ หรือพูดมากควรพูดแ ต่

เรื่องที่ดี ที่จะนำประโยชน์มาให้ตนเองจะดีกว่าอย่ าเอาแต่พูดเ พ ร า ะ อารมณ์ทางที่ดีหันมาฝึกตัวเองให้เป็นคนพูดน้อยลง

และ รั บฟังให้มากขึ้นจะดีกว่า เ พ ร า ะการฟังทำให้มีสติมีสมาธิกับเรื่องที่ฟังคนเราจึงค วรฟังให้มากก ว่าพูดเ พ ร า ะถ้ามัว

แต่พูด ก็หมดโอกาสที่จะฟัง อย่ าลืมว่ากา รฟังสร้างความสำเร็จ ได้ดีกว่าการพูด และ คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็จะ

ฟังมากกว่าพูดเ พ ร า ะก ารฟังทำให้เกิ ดความคิดและปัญญาสามารถนำเรื่องที่ฟังไปต่อ ยอดได้หลากหลายพูดให้น้อยและ

ต้องใช้สมองคิดก่อนจะพูด“คิ ดก่อ นพูด” เป็นประโยคทองที่ทุกคนต้องเค ยได้ยินแต่น้อยคนที่จะทำได้ บางคนนึกอย ากจะ

พูดก็พูดไ ม่เคยคิดว่าคำพูด ที่ออกจากปากนั้น จะส่งผลอะไรบ้างแต่นอกจาก “คิดก่อนพูด” แล้ว เราต้องคิดให้มากด้วยไ ต ร่

ต ร องให้ดีก่อนจะพูดอะไรออกไปเ พ ร า ะพูดไปแล้วเอาคำพูดกลับคืนมาไม่ได้คิดให้มากในที่นี้ หมายถึง การคิดอย่างเป็น

เห ตุเป็นผลละเอียด รอบคอบ คำนึงผลที่จะตามมาแต่ไม่ใช่การใช้เวลา คิดนาน ๆ เ พ ร า ะบางครั้งการใช้เวลามากๆ ก็ใช่ว่า

จะดีแค่มีสม าธิอยู่กับความคิ ดให้มา กที่สุด ต ริ ตร องให้ดีใช้สติและปั ญ ญ าอย่ างร อบค อบ ความคิดดีๆ ก็จะออกมาเอง

ทำให้เย อะ

“พูด”  “คิด” แต่ “ไม่ทำ” ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนอย่ างที่พี่ตูนบอก “ผมชอบทำมากก ว่าพูด” ซึ่งคนที่ทำมากกว่าพูดมักจะ

ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเสมอเ พ ร า ะเขาเหล่านั้นไม่ต้องเสี ยเวลาเปลื องแ รงที่จะพูดตอบโ ต้กับใครหรืออะไร

พอใช้ความคิดที่ผ่านการต ริ ตร องมาเป็นอย่ างดีแล้ว

ลงมือทำได้ทันที

พอไม่ “พู ด” มากก็ ทำให้ “ทำ” ได้เย อะและพอทำได้เยอะ เราก็ทำให้เห็นผลมากด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องแ ป ล กเลย ใครที่ ลดการ

พู ดเปลี่ยนมาคิดและทำแทนก็มั กจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเสมอบ างคนคิดว่าการพูดให้น้อย คิดให้มากทำให้เยอะ

เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ย ากอะไรแต่ธรรมชาติของคนเรามั กไม่เป็นอย่ างนั้นคนส่วนใหญ่จะพูดเยอะ คิ ดน้ อย และไม่ทำเลย

มากกว่าเ พ ร า ะฉะนั้นถ้าอย ากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จมา กขึ้น ก็ต้องพูดให้น้อยคิดให้มาก ทำให้

เยอะเสี ยก่อน

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …