Home ข้อคิดดำเนินชีวิต บางเรื่องหากไม่ให้เขาจัดการเองวันนึงเขาก็จะเจอเข้าสักวัน

บางเรื่องหากไม่ให้เขาจัดการเองวันนึงเขาก็จะเจอเข้าสักวัน

0 second read
0
1,651

เหนื่อยใจกับญาติพี่น้อง หน้าเงิน การงานไม่ทำสร้างแต่หนี้สินไม่มีเงินใช้ ห นี้ ภ าระก็มากที่เราเหนื่ อยมากทุ กข์มาก

พอไม่ช่วยก็กลายเป็นคน อ ก ตั ญ ญูมีคำกล่าวว่า “อย่ าทำตัว เป็น เตี้ ยอุ้ มค่ อ ม” ความหมายก็คือ ตัวเองก็เอาตัว

ไม่ร อ ด ยังจะแบ กทุ กข์แ บ กปัญหาของคนอื่นอีกการช่วยคนอื่นๆ แบ่งเบาทุ กข์ของคนอื่นด้วยเมตตากรุณา นั้นเป็น

เรื่องที่เราควรกระทำเป็นเรื่องที่ญาติพี่น้องจะไม่ท อ ดทิ้ งกัน ละกันย ามทุ กข์ย าก แต่หากช่วยจนตัวเองแทบเอาชีวิต

ไม่ ร อ ดนั่นไม่เรียกช่วย แต่กำลังจะกอดคอกันดิ่ งลงเ ห วคนเราทำอะไรก็ต้องประมาณตนเอง ช่วยเท่าที่ไหว ช่วย

เท่าที่เราไม่เ ดื อ ด ร้ อ นการช่วยที่ ดีทีสุด บางครั้งไม่ใช่การช่วยด้วยเงินเส มอไป แต่อาจช่วยด้วยสติปัญญาช่วยให้

เขาแก้ไขปัญญานั้นอย่ างยั่งยืน หากคิดว่าเราเป็นคนดี เราต้องช่วยทุกคนช่วยจนตัวเราต้องเสียชีวิต นั่นไม่ใช่แล้วล่ะ

เ พ ร า ะอย่ าลืมว่าเราไปอุ้ มชีวิตคนอื่นตลอดเวลาไม่ได้เราต้องปล่อยให้เขา แก้ไข จัดการเอง เรื่องบางเรื่องหากเขา

ไม่เจอกับตัววันนี้วันหนึ่งเขาก็ต้องเจอเข้าสักวันรักได้ปกป้องได้ช่วยเหลือได้ แต่ไม่ใช่ช่วยตลอดไปคนเราหากมั วแต่รอ

การช่วยเหลือจากคนอื่นๆเมื่อไหร่จะคิดได้ เมื่อไหร่จะยืนได้ด้วยขา ตัวเอง เมื่อไหร่จะโตทุกวันนี้เราเหนื่ อย เราทุ กข์

เ พ ร า ะเอาบ่ าไปแ บ กทุ กข์ของคนอื่น ทั้งๆ ที่ทุ กข์ของตัวเองก็มี มา เหลือล้ นคนอื่นยื่นทุ กข์มาให้เราแ บ ก หากเรา

ไม่ยื่นมือออกไปรับ เราก็ไม่ทุ กข์นะอย่ าเอะอะก็อย ากยืมเงินใครๆ และอย่ าอะไรๆ ก็ให้เงินเขายืมค วามสู ญเสี ยหลังจาก

ให้เงินคนอื่นยืมไม่ใช่เงิน แต่เป็นมิ ต ร ภ าพจุดเริ่มต้นเ พ ร า ะคุณอย ากช่วย แต่สุดท้ายความซ ว ย จะมาเยื อน คนที่ไป

ยืมเงินเขามามักจะลืมคนให้ยืมไม่กล้าทวง คนยืมก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทุกครั้งที่เจอหน้ากัน คนให้ยืมกลับรู้สึกกระอั กกระอวน

ส่วนคนยืมกลับไม่รู้สึกอะไร เมื่ออีกฝ่ายเอ่ยปากขอยืมเงิน จงปลีกตัวออกห่างในทันทีเ พ ร า ะหากเขาและเธอไม่ได้ห ล อ ก

ล ว งคุณ เขาและเธอก็อาจเป็นคนไม่เอาถ่าน หากให้ยืม ก็ต้องเตรียมใจ กับความสั มพั นธ์ที่กำลังจะเปลี่ยนไป “ถ้าชีวิต

มันเหนื่อยนัก นั่งพัก บ้างก็ได้ถ้ายังมองไม่เห็นทาง แล้วค่อยๆ ลุกขึ้นเดินต่อเมื่อ เ ข้ มแ ข็ ง พอ อย่ าท้อแท้ เท่านั้น

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …