Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

0 second read
4
9,972

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุกเสกใดๆ

เมื่อสมัยก่อนเวลาที่ไปออก ร บ ชาย ไ ท ย ในสมัยโบราณ ได้มีความเชื่อว่า หากขอเศษ

ผ้ า ถุ ง แม่ หรือขอชานหมากของพ่อ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งคุ้มครอง ภั ย เ พ ร า ะสองสิ่งนี้ถือ

เ ป็ น ตั ว แทนความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อกับแม่ เพื่อให้ลูกนั้นสามารถคิดถึงความดีงาม

ความกตัญญู เมื่อคุณธรรมต่อคุณธรรมมาบรรจบกัน

หากจะกล่าวถึงพระในบ้าน “พ่อกับแม่” นี่แหละ คือสิ่งที่ ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆเ พ ร า ะ

ท่านคือผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม ทำทุกอย่ างด้วย ด ว งใจที่มีแต่ความรักอันเปี่ยมล้น เหมาะ

แก่การที่เราที่จะยกมือขึ้นไหว้บูชา หรือก้มกราบด้วยความเต็มใจอันแท้จริง

สิ่ ง เ ห ล่ า นี้ จึงเป็นของ ศักดิ์สิทธิ์ ได้โดยไม่ต้องปลุกเสก โดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้า

งปาฏิหาริย์ขึ้นได้เสมอๆ ดังเรื่องของพ่อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ เล่าไว้เมื่อปี 2553 ว่า..

เราพร่ำสอนลูกทุกคนเสมอให้กระทำ กตเวทิตา แก่พระในบ้านให้มาก เราเตือน ลูกทุกคน

ให้หยุดแสวงหาพระดี อาจารย์ ข ลั ง นอกบ้านเ พ ร า ะพระที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สูงที่สุดมีพร

อันเป็นมงคลที่ประสาทครั้งใด ก็นำความสำเร็จอย่ างมั่นคงให้ลูกทุกคนโดยมิได้หวังลาภ

สักการะ สินจ้าง รางวัล จากผู้บูชาคือลูกเลย ใจของพ่อใจของแม่ มีแต่ตั้งความหวังให้ลูก

มีความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของลูกเอง

ซึ่ งท่านก็ได้เอาตัวอย่ างของผู้ที่ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง แม้จะมาจากต่างแดนห่าง

ไกลแต่ก็มีคนคอยต้อนรับอย่ างอบอุ่นอยู่เสมอๆ พบสังคมที่ดี และได้รับความช่วยเหลือ

ตลอดโดยเเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนนึงที่เรียนจบชั้นปริญญาตรี เอกบรรณรักษ์ เป็นเด็ ก

ที่มีอัธย าศัยดีเป็นที่รักของผู้ที่ได้ร่วมงาน ทั้งครอบครั้วนั้นก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่

การงานจนสามารถเลื่อนขั้นเป็นหน้า ของ ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง

ทั้งยังมีความขยัน วันหยุดก็จะไปเปิดท้ายรถขายของ ทำงานไม่เคยหยุดหารายได้เสมอๆ

และ ด้วยความชอบค้าขายและบวกกับมีคนมาติดต่อให้ไปเป็นผู้จัดการร้านอาหารไ ท ย

ที่ต่าง ป ร ะ เ ทศ หนุ่มรายนี้จึง ตัดสินใจ ลาออกจากราชการทันที

ซึ่งก่อนออกเดินทางเขาได้เข้าไปหาแม่ ให้แม่อวยพร ให้ประสบพบแต่ความสำเร็จ และ

ขอเอาช า ย ผ้ า ถุ ง แม่ไปเป็นวั ต ถุ ม งคลที่ระลึก จากนั้นเขาก็สามารถทำหน้าที่ เป็น

ผู้จัดการร้านอาหารได้ปีเศษ และมีคนเสนอขาย กิจการให้เขา เขาเลยตกลงซื้อและวาง

แผนจัดการร้านของตัวเองทุกอย่ าง และอบรมกิริย ามารย าทพนักงานต้อนรับในร้าน

ด้วยตัวเขาเอง

เขาประสบความสำเร็จด้วย เวลา 3 ปี เท่านั้น และทั้งยังส่งเงินมาให้แม่อีกด้วย และปลูก

บ้านให้แม่ ที่เมืองไ ท ย พร้อมยังสร้างบ้านที่อเมริกาด้วย

ปั จ จุ บั น ภ รรย าที่เมืองไท ยเ สี ย ชี วิ ต ด้วย โ ร ค รุนแร ง เขามีภรรย าใหม่ที่ต่างแดน

อาชีพภรรย ามั่นคง เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกันอย่ างง่ายดาย ไม่ต้องจ้างใครมารับรอง

ไม่ต้องอยู่อย่ างห ล บ เ ลี่ ย ง จะคิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ แม่ที่อยู่เมือง ไ ท ยก็มี

ความสุขจากการส่งเ สี ย ดูแลเป็นอย่ างดีจากลูก

แ ละ ช า ยคนนี้ทุกครั้งที่ทำอะไรเขาต้องการกุศลอันใด ก็จะนึกพ่อแม่ก่อน และดูแลท่าน

ใ ห้ เงินท่านทุกเดือน แม่ผู้รับเงินแทนคุณจากลูกทำบุญตักบาตรสร้างกองการกุศลให้ลูก

ในทุกๆ วัน อธิษฐานให้ลูกนั้นเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จเป็นที่เมตตา ของคนทั่วไป

ปราศจากอุปสรรค ภ ยั น ต ร า ย ใดๆ

ฟั ง เ รื่องราว จากปากหนุ่มนายนี้ ต่าง โ จ ษ จั น ยกย่อง หนุ่มผู้กตัญญูบูชาพระที่ถูกองค์

ค น นี้กันทั่วกรมศิลปากร อย่ างนี้แหละที่เรียกว่า “ตั้งดีพลีถูกองค์” ถึงประสบความสำเร็จ

ที่เรายกตัวอย่ างเรื่องนี้ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าเ ท พ เ จ้ าแห่งความสำเร็จของทุกคน อยู่ใน

บ้านนั้น เป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวธรรมดานี่แหละ อยู่ในบ้านของเราไม่ใช่เทวดาที่ไหน

ดังนั้นลูกทั้งหลายที่ยังมีพ่อแม่ ก็ควรดูแลตอบแทนท่านให้ดี ให้ท่านสุขกายสบายใจ แล้ว

สิ่งที่นึกไม่ถึงว่าจะสำเร็จอย่ างง่ายดาย จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเอง

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

5 นิสัย ผู้หญิงที่ผู้ชายลงความเห็นว่าน่ารำคาญ..ถ้าทำอยู่ก็เลิกเถอะ

ทำอยู่ก็เลิกเถอะ!! 5 นิสัยของผู้หญิงที่ผู้ชายลงความเห็น … …