Home ข้อคิดดำเนินชีวิต พ่อแม่ควรรู้ 16 วิธี ใช้สอนลูก ให้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง

พ่อแม่ควรรู้ 16 วิธี ใช้สอนลูก ให้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง

0 second read
0
665

1.เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ

ในฐานะผู้ปกครอง เราควรช่วยเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ในโลกกว้างมากขึ้น

เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ การเปิดประสบการณ์ให้เขา เพราะจะเป็นการสอนให้เขา

ไม่ว่าเขาจะเจอประสบการณ์ที่น่ ากลั วที่ไม่เคยเผชิญกับมันมาก่อน เราก็จะสามารถ

ฝ่ าฟั นและสามารถเอาชนะมันได้นั่นเอง

2.ให้ลูกแสดงพฤติก ร ร มต ามวัย

ผู้ปกครองไม่ควรคาดหวังให้ลูกแสดงพฤติก ร ร มเหมือนผู้ใหญ่ เมื่อลูกรู้สึกว่าตัวเอง

ต้องแสดงพฤติก ร ร มที่เหมาะสมและถูกต้องต ามที่พ่อแม่กำหนดเท่านั้น การทำแบบนี้

จะทำให้เห็นถึง มาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้ และจะไปลดความพย าย ามที่ลูกของคุณทำอยู่

ทำให้ลูกไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ และจะไปลดความเชื่อมั่นของตัวเขาลงด้วย

3. ฝึกการให้กำลังใจเพื่อสร้างความสามารถ

พ่อแม่ควรให้กำลังใจและเสริมแร งให้เขาได้ทำในสิ่งที่ตัวเขาเองนั้นสนใจ

เพราะจะทำให้ลูกไม่รู้สึกกดดันจนเกินไป

4.ให้กำลังใจ เมื่อเขาเผชิญกับความทุ ก ข์ย าก ลำบาก

ในชีวิตนั้นไม่มีความยุติธรรมและไม่มีอะไรที่ง่ายเสมอไป ซึ่งลูกต้องเรียนรู้ได้ในวันหนึ่ง

เมื่อเขาต้องเผชิญกับความย ากลำบาก พ่อแม่ควรชี้ให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาท นต่อ

ความย ากลำย ากได้ จะช่วยสร้างให้เขาปรับตัวในการรู้จักยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆได้

คุณพ่อคุณแม่ควรอธิบายให้ลูกฟังว่า ทุกถนนสู่ความสำเร็จจะต้องเผชิญกับขวากหนามอะไรบ้ าง

5. เมื่อเรากังวลใจกับลูก อย่ าบอกลูก

ผู้ปกครองที่กังวลใจมักแปลความหมายได้ว่าไม่เชื่อมั่น การแสดงความมั่นใจของพ่อแม่

จะส่งผลต่อความมั่นใจของตัวเด็กด้วย

6.เสนอตัวที่จะเข้าช่วยเหลือและสนุบสนุนเขา

แต่ก็ต้องไม่มากจนเกินไปด้วยนะ เพราะการให้ความช่วยเหลือที่มากจนเกินไป

และเร็วเกินไปนั้น จะทำให้ลดความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของลูกลงได้

ทางที่ดีนั้น คุณควรให้เขาช่วยเหลือตัวเองก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจให้เขามากขึ้น

7 .ชื่นชมกับความพย าย ามของลูก

ไม่ว่าลูกจะแ พ้หรือชนะก็ตาม เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะพบว่าระหว่างการเดินทางนั้น

มันมีค่ามากกว่าจุดหมายปล า ยทางเสี ยอีก เมื่อลูกตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะชนะ

ในการทำกิจก ร ร มบางอย่ าง แต่ต้องสะ ดุ ดล้ ม หรือพล าดพ ลั้งไปไม่ถึงเส้นชัย

ให้คุณคอยให้กำลังใจกับความพย าย ามของเขาอยู่เสมอ อย่ าทำให้เขารู้สึกอาย

เมื่อเขากำลังพย าย าม ผลดีในระยะย าวคือลูกจะสามารถเรียนรู้ได้ว่าความพย าย าม

สามารถช่วยสร้างความมั่นใจได้อย่ างมากเลยทีเดียว

8.ให้ลูกฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกเสมอๆ เขาอาจจะข า ดทักษะในการพัฒนา

ด้านความเชื่อมั่นในการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อผู้ปกครองคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด

ลูกจะข า ดวิธีคิด แก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองจะหมดไป

9.หลีกเลี่ยงการซิกแซก

หรือมีข้อยกเว้นให้ลูกเสมอ การให้สิทธิพิเศษทำให้ลูกข า ดความเชื่อมั่นในตนเอง

10.กร ะตุ้ นความอย ากรู้อย ากเห็น

การตั้งคำถามที่ไม่จบไม่สิ้น อาจทำให้เขารู้สึกเ ห นื่ อยและเบื่ อหน่ ายเป็นอย่า งมาก

ผู้ปกครองควรตั้งคำถามเพื่อช่วยส่ งเสริมพัฒนาการของเด็ ก เพื่อเขาจะได้เรียนรู้ว่า

มีหล า ยสิ่งหลา ยอย่ างที่เรามองไม่เห็นในโลกนี้อีกมากมาย ที่ยังไม่ได้เรียนรู้มัน

สิ่งเหล่านี้ จะช่วยก ร ะตุ้ นให้ลูกมีความอย ากรู้อย ากเห็นมากขึ้น เด็ กที่มาจากครอบครัว

ที่พ่อแม่ตั้งคำถามให้เสมอๆ จะเรียนรู้ได้เร็วและดีกว่าเด็ กที่พ่อแม่หาคำตอบให้ตลอดเวลา

11. ให้ล้มเหลวใเป็นเกราะ ที่สร้างฐานการเรียนรู้ให้เขา

การเรียนรู้จากข้อผิ ดพล าดช่วยจะสร้างความมั่นใจได้ แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ

คุณพ่อคุณแม่ทำข้อผิดพลาดให้เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เติบโตและก้าวไป

อย่ าปกป้องลูกมากเกินไป ยอมให้ลูกล้ มเหลวบ้ างในบางครั้งบางคราว

เพื่อช่วยให้ลูกเกิดความเข้าใจและมีการวางแผนที่ดีขึ้นในครั้งหน้า

12. ชมเชยในความกล้าหาญ เมื่อลูเขาเริ่มลองสิ่งใหม่ๆ

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าทีมบาสเกตบอลหรือการลองเล่นโรลเลอร์สเก็ต ผู้ปกครองควรที่ดี

ควรชมและให้กำลังใจเมื่อเขาได้ลองทำในสิ่งใหม่ๆ พูดคำชมง่ายๆ เช่น เก่งมากเลย

ที่หนูล้าลองสิ่งใหม่ๆ เพราะความกล้าหาญมาจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม

13. ฉลองความตื่นเต้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

บางทีเด็ กๆ อาจมองดูและเรียนรู้ว่าพ่อแม่รู้สึกอย่ างไรต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเขา

ถ้าเราตื่นเต้นกับวิธีการว่ายน้ำ หรือการพูดภาษาใหม่ๆของเขา ลูกก็จะรู้สึกตื่นเต้นไปด้วย

การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ย าก และหากทำให้ประสบความสำเร็จได้ จะช่วยสร้างความมั่นใจ

ให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การฉลองความสำเร็จช่วยให้ลูกโตขึ้นได้นั่นเอง

14. เป็นผู้ปกครองที่เข้าใจลูก

คุณไม่ควรไปบั งคั บหรือเข้ มงวดกับเขามากจนเกินไป หากเราเข็มงวดกับเขามากเกินไป

จะทำให้ลูกข า ดความมั่นใจและลดความเชื่อมั่นในตัวเองลง การคอยทำต ามคำสั่งอยู่ตลอ ด

จะทำให้เขาไม่มีความกล้า การทำให้เขามีความเขื่อมั่นจะทำให้เป็นคนสร้างสรรค์และกล้าพูด

คำว่า ไม่ได้ ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่ าง เช่น กล้าปฏิเสธต่อผู้ที่มาหยิบยื่นสิ่ง เ ส พติ ด

ต่างๆให้ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องยอมให้ลูกรู้จักลองผิดลองถูก เพื่อสร้างลูกให้เป็นคนดีคนเก่งในอนาคต

15.ให้ลูกลองสิ่งท้าทายใหม่ๆ

แสดงให้ลูกเห็นถึงเป้าหมายที่เป็นความสำเร็จเล็กๆ เพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายใหญ่ๆ

เช่น ขี่จักรย านโดยไม่ใช้ล้อเล็กฝึกการช่วยขี่ คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างความมั่นใจในตัวลูก

เพิ่มขึ้นได้ จากความรับผิดชอบต ามวัยของเขาได้นั่นเอง

16 สอนลูกว่าหากจะทำให้สำเร็จต้องรู้อะไรบ้ าง

คุณพ่อคุณแม่เป็นฮีโร่ในใจของลูกเสมอ จนกระทั่งลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น จงใช้โอกาสนั้น

สอนลูกให้รู้จักวิธีการคิด การแสดง และการพูด เป็นตัวอย่ างและแบบอย่ างที่ดีให้แก่ลูก

การที่ลูกเฝ้าดูความสำเร็จของเรา แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …