Home ข้อคิดดำเนินชีวิต ลองมองในมุมที่เป็นข้อดีของเราจนยอมรับได้และชื่นชมในความดีเขา

ลองมองในมุมที่เป็นข้อดีของเราจนยอมรับได้และชื่นชมในความดีเขา

0 second read
0
1,614

1 : อย่ าไปสนใจเรื่องการอโหสิก ร ร มมากไป

หากยังไม่พร้อมก็ให้ละไว้ก่อน ไม่ย้ำคิดย้ำทำ หยุดพูดหยุดทำสิ่งไม่ ดี เมื่อใจยังให้อภั ยไม่ได้ ก็ขอให้แขวนทุกอย่ างไว้ก่อน

2 : จงยอมรับ

ให้เรายอมรับกับใจของเราไปตามจริงเลยว่า แท้จริงแล้วลึกๆ เราจะโก ร ธ ยังรู้สึกไม่ดีกับเขาอยู่ให้รู้ว่านี่แหละคืออาการปกติ

ของคนเรา ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ทุกคนก็เป็นแบบนี้น้อยบ้าง มากบ้างเราไม่ได้เป็นอยู่เพียงผู้เดียว และอย่ าไปถามหาเหตุผล

จำไว้ว่า หากคิดจะให้อภัยใครแล้ว ก็อย่ าไปถามหาเหตุผลถูกผิ ดเลย

3 : มองความดีของผู้ที่เราโก ร ธ

มองในมุมที่เป็นข้อดีของเขานะ มองอย่ างเปิดใจ จนยอมรับได้ และชื่นชมในความดีของเขาได้

4 : ฝึกเมตตาต่อคนอื่น

คน สั ตว์ สิ่งต่างๆ รอบตัว จงมองโลกนี้ด้วยใจที่อ่อนโยน อยู่กับโลกนี้ ทำกับโลกนี้เหมือนโลกนี้เป็นด อ ก ไม้ที่บอบบางควรค่า

แ ก่การทะนุถนอม

5 : ทำดีกับผู้อื่น

เหมือนทำดีกับตนเอง เก็บของดีๆ ไว้ให้คนอื่นกิน ของไม่ ดี เก็บไว้กินเอง เข้าร้ านหนังสือซื้อเล่มเก่าๆ มาอ่ าน เล่มดีๆปล่อยไว้

ที่ร้ านให้คนอื่นซื้อ ทำอะไรอย่ าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองมากไป เก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้คนอื่นบ้าง

6 : เมื่อโก ร ธ ลองฝึกรู้ตัว

มองให้เห็นความชั่ ว น่าเกลี ย ด ของตัวเอง ปล่อยวาง แล้วค่อยๆ แก้ไขปรับปรุงแต่อย่ าไปรู้สึกอึดอัดกับความไม่ดีของตนเอง

ให้เราเข้าใจว่า ทุกคนมีข้อดีข้อเสี ย

7 : ที่อโหสิก ร ร มไม่ได้ เ พ ร า ะจิตใจยังไม่ปล่อยวาง

เรื่องที่เกิ ดขึ้นอย่ างแท้จริง พูดง่ายๆว่า ยังจับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมาคิดปรุงแต่งซ้ำๆอภั ยวันนี้พรุ่งนี้คิดอีกก็โก ร ธ อีก เมื่อโก ร ธ

แล้วนึกได้ ก็ให้อภัยแล้วก็โก ร ธ อีก เ พ ร า ะแท้จริงแล้วใจยังยึดมั่นถือมั่นอยู่

8 : จงทำใจสบายๆ

มองดิน มองฟ้า มองสิ่งต่างๆ ด้วยใจที่เบิ ก บาน ทำความเข้าใจตระหนักให้ชัดเจนว่าสิ่งต่างๆได้เป็นอดีต และมันได้ผ่านไปแล้ว

9 : มองตนเองว่า เราเองก็เคยทำผิ ดมาก่อน

เราเองก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมดหรอก และเราก็เคยทำให้คนอื่นเสี ยใจเช่นกัน

10 : ให้อภั ยผู้อื่น

การให้อภั ยเป็นการสร้างสันติภาพให้เกิ ดขึ้นในจิตใจของเรา เราคือผู้รับประโยชน์ทางตรง ส่วนคนที่เราอภั ยคือผู้รับประโยชน์

ทางอ้อม และทางกลับกัน หากเรากักเก็ บความโก ร ธ แ ค้ น ไว้คนที่เสี ยประโยชน์คนแรกนั่นคือเรา เ พ ร า ะเราคือผู้ จุ ด ไ ฟ

เ ผ า บ้าน แห่งความสันติภาพของตนจงมองโลกด้วยสติปัญญาอย่ ามองด้วยอัตตาเราจะเห็นความธรรมดาของตนเองแลเห็น

ความธรรมดาของผู้อื่น เราจะเห็นความจริงที่ว่า เรามาอยู่โลกนี้เพียงชั่ วคราว และไม่ใช่ใครยิ่งใหญ่ มาจากไหน

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …