Home ข้อคิดดำเนินชีวิต วิกฤติโควิด-19 ส่งผลให้ 8 ธุรกิจนี้ทำให้มีผู้ตกงานและได้รับผลกระทบจำนวนมาก

วิกฤติโควิด-19 ส่งผลให้ 8 ธุรกิจนี้ทำให้มีผู้ตกงานและได้รับผลกระทบจำนวนมาก

6 second read
0
1,050

8 ธุรกิจ เสี่ยงตกงาน 7 ล้านคน

กกร.คาดโควิดกระทบเศรษฐกิจหลักล้านล้านบาท รุนแรงกว่าต้มยำกุ้ง ส่งผลต่อธุรกิจ-ประชาชนทุกระดับ คาดยืดเยื้อถึง

มิ.ย.นี้ ตกงาน 7.1 ล้านคน พร้อมลามถึงบริษัทใหญ่ต้องลดคน แนะประกันสังคมช่วยอุ้มค่าจ้าง 50%

“วิกฤติโควิด-19 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะกระจายไปทุกกลุ่ม ตั้งแต่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย ไปจนถึงธุรกิจ

ขนาดใหญ่บางส่วนทำให้มีผู้ตกงานและได้รับผลกระทบ จำนวนมากโดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้แรงงานมากและธุรกิจฐานราก

เช่น ธุรกิจบริการทุกขนาดและธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งกกร.ประเมินว่าสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ

หลักล้านล้านบาท” กกร.ประเมินว่าภายในเดือน มิ.ย.นี้ จะมีแรงงานตกงาน 7.13 ล้านคน จากแรงงานในระบบประกัน

สังคมประมาณ 38 ล้านคน คิดเป็น 18.5% ของแรงงานทั้งหมด แบ่งเป็น

1 : ธุรกิจบันเทิง คาดว่าจะเลิกจ้าง 6 หมื่นคน

2 : ร้านอาหาร 2.5 แสนคน

3 : สปาและร้านนวดในระบบ 3.96 หมื่นคน สปาและร้านนวดนอกระบบ 2 แสนคน

4 : ธุรกิจโรงแรม 9.78 แสนคน

5 : ศูนย์การค้าและค้าปลีก 4.2 ล้านคน

6.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 7.76 หมื่นคน

7 : สิ่งทอ 2 แสนคน

8 : ธุรกิจก่อสร้าง 1 ล้านคน

โดยแรงงานที่อาจตกงาน 7.13 ล้านคนนี้ จะเป็นแรงงานที่มีรายได้ต่ำกว่า 2 หมื่นบาทต่อเดือน 6.773 ล้านคน คิดเป็น 95%

ของแรงงานที่ตกงาน “ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเป็นเอสเอ็มอี หากโควิด-19 ยืดย าวเกินเดือน มิ.ย.นี้ จะลุกลามไป

กระทบธุรกิจใหญ่ เช่น ย านยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงธุรกิจส่งออกขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้ตัวเลข

การตกงานสูงขึ้นกว่าที่คาด”

สำหรับผลกระทบต่อการขย ายตัวของเศรษฐกิจปีนี้ จะติดลบแน่นอน แต่จะติดลบมากเท่าไรขอประเมินจากมาตรการแก้ไข

เศรษฐกิจของภาครัฐก่อนว่าได้ผลเพียงใด ส่วนการส่งออก คาดว่าจะติดลบ 5-10% เป็นอย่ างน้อยอัตราเงินเฟ้อจะติดลบ

1.5% จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ในระดับ 0% ถึงลบ 0.5% นอกจากนี้ กกร.เห็นว่ารัฐบาลควรเพิ่มมาตรการช่วยผู้ได้รับผล

กระทบจากโควิด-19 โดยมาตรการด้านผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

1 : ขอให้ภาครัฐออกคำสั่งปิดกิจการโรงแรมทั่วประเทศ เพื่อให้พนักงานเข้าข่ายกิจการที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิด

กิจการของรัฐ และพนักงานจะได้เงินชดเชยตามมาตรการที่รัฐกำหนดเ พ ร า ะแม้โรงแรมไม่ถูกสั่งปิดก็เหมือนต้องปิด

กิจกาารหลังจากไม่มีผู้ใช้บริการ

2 : ขอให้ลดค่าไฟฟ้า 5% ทั่วประเทศ เ พ ร า ะต้นทุนน้ำมันลดลงมาก จึงขอให้ค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) สะท้อนต้นทุน

แท้จริงด้วย

3 :เพิ่มสภาพคล่องโดยอัดฉีดวงเงินใหม่ให้ภาคธุรกิจอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% โดยให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันวงเงินกู้เพิ่มจาก 40% เป็น 80%

4 : ให้ภาคเอกชนตัดค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการป้องกันโควิด-19

5 : รัฐจัดสรรงบประมาณจ้างงาน ซื้อสินค้า จากผู้ผลิตในประเทศในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องใช้ในการ

ป้องกันโควิด-19

มาตรการด้านแรงงาน ประกอบด้วย

1 : ขอให้ภาครัฐมีมาตรการเพิ่มเติมให้แรงงานในระบบประกันสังคมได้รับชดเชยรายได้ เ พ ร า ะพนักงานที่ต้องหยุดงาน

โดยไม่ได้รับเงินเดือนจะไม่ได้รับเงินชดเชยการหยุดกิจการชั่วคราวจากคำสั่งของรัฐ และไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวย า

5,000 บาท ดังนั้นสำนักงานประกันสังคมควรมาช่วยเหลือ โดยจ่ายเงิน 50% ของค่าจ้าง

2 : เสนอให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่เงินเดือนไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท โดยยังได้รับเงินเดือน 75% และไม่ตกงาน

โดยบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีโอกาสปลดแรงงานออก ให้จ่ายเงินเดือนอัตรา 75% ของเงินเดือนปกติโดย

ภาครัฐสนับสนุนค่าจ้างเงินเดือน 50% จากประกันสังคม และบริษัทเอกชนจ่ายอีก 25% ให้พนักงานและแรงงานที่มีเงิน

เดือนไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ซึ่งจะช่วยลดอัตราการว่างงานได้มาก

3 : อนุญาตให้จ้างงานรายชั่วโมง เพื่อป้องกันปัญหาการเลิกจ้างแรงงาน โดยกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ 325 บาทต่อวัน คิดเป็น

ชั่วโมงละ 40-41 บาท ต่อการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง เ พ ร า ะมีหลายกิจการที่ยอดขายลดลงมากทำให้ต้องลดเวลา

ในการทำงาน ซึ่งหากต้องจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรายวันจะไม่มีเงินมาจ่ายค่าจ้างจนทำให้

ต้องเลิกจ้างแรงงานเหล่านี้

4. : ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้าง จาก 4% เหลือ 1% ให้เท่ากับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33

5 : บริษัทนำค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าจ้างแรงงานมาใช้ตัดภาษีได้ 3 เท่าในช่วงระหว่างโควิด-19

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …