Home ข้อคิดดำเนินชีวิต สงสัยกันไหมว่า ทำไมคนที่มีเงินเก็บ ชีวิตเขาดูราบรื่นไปหมด

สงสัยกันไหมว่า ทำไมคนที่มีเงินเก็บ ชีวิตเขาดูราบรื่นไปหมด

3 second read
0
6,278

1. สามารถเกษียณอายุได้ก่อนกำหนด

เพราะว่าแผนการออมระยะยาวส่วนใหญ่นั้น มักมีเป้าหมายเพื่อชีวิตหลังเกษียณ

ที่มีคุณภาพและปราศจากความเ ค รี ย ด ด้านการเงิน ซึ่งคนที่รู้จักวางแผนออมเงิน

แต่เนิ่น ๆ จะมีโอกาสตัดสินใจเกษียณอายุก่อนกำหนดได้เร็วกว่าคนที่เริ่มออมเงินช้า

2. สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้

คงไม่มีใครสามารถล่วงรู้อนาคตได้ การออมเงินจึงเป็นหนทางที่ช่วยสร้างความ

มั่นคงในชีวิตได้เป็นอย่ างดี และมีส่วนช่วยในการสร้างเงินก้อนเพื่อรองรับความ

เ สี่ ย ง ในชีวิตลองคิดดูว่าถ้าไม่มีเงินออม คุณจะเอาตัวรอดเมื่อเกิดวิ ก ฤ ติ ทาง

เศรษฐกิจและการเงินได้อย่ างไร ถ้าคุณต้องเกษียณอายุหรือตกงานแบบกะทันหัน

จะยังมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายได้เพียงพอไหม หากไม่มีการวางแผนออมเงินมาต่อเนื่อง

3. ชีวิตที่ปลอดหนี้

การออมเงินจะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายในการชำระหนี้ต่าง ๆ ได้ด้วย

เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ ได้สบายและไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิต

ประจำวันมากนัก โดยเฉพาะถ้าคุณมีการออมเงินล่วงหน้าก่อนการจ่ายเงินก้อน

ใหญ่ รวมถึงจัดสรรปันส่วนการออมเงินก้อนผสานไปกับการจัดการรายรับราย

จ่ายอย่ างพอเหมาะในแต่ละวัน ก็จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ปลอดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก

4. มีสุ ข ภ า พทางการเงินที่แข็งแรง

การออกกำลังกายช่วยให้สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย แข็งแรงขึ้นฉันใด การสร้างวินัย

ออมเงินอย่ างต่อเนื่องก็ช่วยให้คุณมีสุ ข ภ า พ ทางการเงินที่ดีขึ้นได้ฉันนั้นด้วย

นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันปัญหาหนี้สินจากการใช้จ่ายเงินเกินตัว เป็นภูมิคุ้มกัน

ต่อต้าน สิ่งล่อใจที่มีราคาแพงและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์รวมทั้งยังช่วยลดความ

เ ค รี ย ด จากภาระผูกพันทางการเงินอีกด้วย

แนวทางการออมเงิน ให้งอกเงย

บนเส้นทางสู่การสร้างความมั่งคั่ง คุณจำเป็นต้องรู้จักแนวทางการออมเงิน ให้งอกเงย เพราะเมื่อคุณมีเงินเก็บมากเพียงพอแล้วคำถามต่อไปที่คุณต้องคำนึงถึง คือ จะนำเงินออมไปทำอะไรให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ คุณสามารถเลือกใช้วางแผนเพื่อต่อยอดเงินออมของคุณให้เติบโตขึ้นได้

– ออมในกรมธรรม์ประกัน

การทำประกันเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบังคับให้เราต้องออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อจ่ายค่าเบี้ยมีให้เลือกทั้งประกันแบบออมทรัพย์ ประกันแบบบำนาญ

หรือประกันชีวิตโดยผลตอบแทน เช่น เงินต้นรวมด อกเบี้ย หรือความคุ้ม

ครอง ที่ได้รับก็จะแตกต่างกันไปตามกรมธรรม์แต่ละประเภท

– ออมด้วยการลงทุนแบบ DCA

หรือ Dollar Cost Average ก็คือ การลงทุนโดยแบ่งซื้อสินทรัพย์ เช่น

กองทุนรวมหรือหุ้นด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กันอย่ างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา

นาน เพื่อถัวเฉลี่ยราคาต้นทุน ลดความผันผวนและความ เ สี่ ย ง จากการ

ลงทุนจึงช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

– ออมในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ตัวนี้เหมาะสำหรับคนทำงานอิสระที่ต้องการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียม

พร้อมก่อนถึงวัยเกษียณ รวมทั้งพนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการที่ต้อง

การเพิ่มช่องทางต่อยอดเงินออม และได้รับประโยชน์จากการขอเงินคืนภาษี

โดยเงินที่ได้รับคืนจากการไถ่ถอน จะคำนวณจากส่วนต่างราคาของหน่วยลง

ทุน ณ เวลาไถ่ถอนกับราคาซื้อเฉลี่ยตลอดการลงทุน และจะได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมด

– ออมในบัญชีเงินฝากประจำ

ลองจัดสรรเงินออมบางส่วนมาไว้ในบัญชีเงินฝากประจำ แทนที่จะเก็บไว้ใน

บัญชีออมทรัพย์ทั่วไปที่ให้ด อกเบี้ยน้อย โดยบัญชีเงินฝากประจำมีทั้งแบบ

บัญชีฝากประจำทั่วไปและเงินฝากประจำปลอดภาษี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทาง

ของการออมอย่ างสม่ำเสมอ และให้ด อกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

จึงเหมาะสำหรับผู้มีเงินออมที่ไม่จำเป็นต้องนำออกมาใช้ภายในระยะเวลา

ตามเงื่อนไขและผู้ที่ยอมรับความ เ สี่ ย ง ในการลงทุนได้ต่ำ

– ออมในกองทุน

เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

มันเป็นการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกเดือน โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เป็นกองทุนสำหรับพนักงานบริษัทเอกชนและขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ส่วน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นข้อบังคับที่ข้าราชการทุกคน

ต้องเข้าร่วม ส่วนใหญ่จะตัดออกจากเงินเดือนอัตโนมัติ และจะได้รับเงินคืน

จากกองทุนเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน โดยจะได้รับผลตอบแทน

ทั้งเงินสะสมรายเดือน ของลูกจ้างเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้ทุกเดือน รวม

ทั้งมูลค่าของหน่วยลงทุนที่สูงขึ้นจากการบริหารกองทุน นอกจากนี้ ยังนำไป

หักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …