Home ข้อคิดดำเนินชีวิต สงสัยไหม…ทำไมพระอาจารย์ถึงบอกว่าคนมีลูกเป็นคนมีก ร ร มอย า กให้อ่าน

สงสัยไหม…ทำไมพระอาจารย์ถึงบอกว่าคนมีลูกเป็นคนมีก ร ร มอย า กให้อ่าน

0 second read
0
1,017

เคยได้ยินคนที่เขาพูดกันว่า คนที่ไม่มีลูกเขามักจะมีบุญ..เราก็สงสัยและตั้งคำถาม หลายๆข้อว่าคนที่เขาไม่มีลูกนั้นมีบุญจริง

หรือทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ เลยไปเจอบทควา ม หนึ่ง เขาได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่ าคาดหวังอะไร จากลูกๆ ต่อให้คุณเลี้ยงใคร

ไว้เผื่อดูแลคุณ ย า ม แ ก่เฒ่ าเขาก็ต้องวุ่ นวายกับการงานและภาระผูกพันต่างๆ เกินกว่าจะเวลามาช่วยเหลืดูแลอะไรคุณ

ได้มากนัก อย่ างคุณต้องเลิกเอา สุ ข ภ า พไปแลกกับความ ร่ำร ว ยได้แล้วมีเงิ นเท่าไร ก็ซื้ อสุข ภ า พคืนมาไม่ได้ดังนั้น..

ตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลาอ า ห า รกินอย่ างเพียงพอมีเงิ นพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้ว อายุเท่านี้

แล้วคุณควรอยู่อย่ างเป็นสุขทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเองอย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แก่ งแย่งแข่งดีกันไม่ว่าชื่อเสียง

ฐานะในสังคมหรือความก้าวหน้าของเด็กๆสิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆนั้น คือแข่งกันมีความสุข,มีสุ ข ภ า พดี และอายุยืนนาน

ส่วนอะไรที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ ก็อย่ าไปฝังอกฝังใจ ให้ป่ ว ยการและทำล า ยสุขภ า พตัวเองเลย อายุป่านนี้แล้วก็ยัง

เปลี่ย นมันไม่ได้เลย “คนที่ไม่มีลูกเรียกว่าเป็นคนมีบุญ”

ถาม : คือตัวลูกเองไม่มีลูกเป็นของตัวเองที่เป็นแบบนี้เป็นเ พ ร า ะ ลูกไม่มีบุญใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : มีบุญสิ คนไม่มีลูกจะไปไม่มีบุญได้ยังไงคนมีลูกหน่ะเป็นคนมีกร รม ถามคนมีลูกเขา ดูสิ

ถาม : ทำไมคนที่มีลูกถึงมีกร รมละครับ

พระอาจารย์ : เ พ ร า ะว่าเลี้ยงลูกมันทุกข์ไง เดี๋ยวลูกก็ดื้อเดี๋ยวลูกก็ไม่เชื่ อฟัง ทำอะไรก็ไม่เชื่ อฟัง

หรือลูกไปทำอะไรให้เกิ ดความเสี ยห า ยขึ้นมา พ่อแม่ก็ ต้องทุ ก ข์ ลูกไปทำข้าวของของคนอื่นเสียหายพ่อแม่ก็ต้องมา

รับผิ ด ชอบมาจ่ า ยค่ าเสี ยหายต่างๆ งั้นเลี้ยงลูกมันไม่ใช่เป็นของสนุกต้องหาเงิ นหาทองมาให้มีใช้อยู่ตลอดเวลาลูกนี่

ไม่ ต้องหาเลยใช่ไห ม อย ากจะได้เงิ นอะไรก็ แบมืออย่ างเดียวขออย่ างเดียวพ่อแม่นี่กว่าจะหาเงิ นมาได้สักบาทนี่ต้อง

เหนื่ อยย าก ถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องมาหาเงินมาเลี้ยงลูกให้เหนื่อ ยย ากเนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็นทุกข์ คนที่ไม่มีลูกหน่ะเรียกว่า

เป็นคนมีบุญ เราอย่ าไปมี ลูกล่ะเข้าใจไหม เราเป็นลูกก็ได้แต่อย่ าไปมีลูกก็แล้วกันโตไปก็บวช บวชแล้วสบายไม่ต้องมา

เลี้ยงลูกให้ทุกข์

ถาม : ถ้ามีคนสองคน คนหนึ่งมีลูกแล้วอีกคนนึงไม่มีลูก คนที่มีลูกเขาก็เลี้ยงลูกไปด้วยความทุกข์ แล้วก็แก่ไปทั้งคู่แล้ว

ตอนบั้นปลายชีวิตคนที่มี ลูกเขาได้ลูกดีก็จะดูแลพ่อแม่ย ามเจ็ บไข้ได้ป่ว ยแต่คนที่ไม่มีลูกก็ไม่มีคนดูแล แล้วใครจะมี

กร รมมากกว่ากันคะ

พระอาจารย์ : คนที่ไม่มีลูกหน่ะสบาย เ พ ร า ะจะได้พึ่งตนเองได้จะรู้จักพึ่งตนเอง ถ้าพึ่งไม่ได้ก็ไม่มีชีวิตอยู่ต่อก็ไม่เป็นไร

ยังไงก็ต้องถึงวันนั้นอยู่ดีแล้วก็โอกาสที่จะได้ลูกดีมันก็มีน้อยมากโอกาสได้ลูกไม่ดีมันจะมีมากกว่าแล้วจะมาเสียอกเสียใจ

มากกว่าคนที่ไม่มีลูก คนที่ไม่มีลูกเขาก็ต้องเตรียมตัวพึ่งตัวเขา เมื่อเขาไม่มีใครมาพึ่งแล้วเขาอยู่กันได้ อย่ างเป็นพระนี่ก็

ไม่มีลูกใช่ไหม ก็ต้องรู้จักพึ่งตัวเองให้มาก หัดช่วยเหลือตัวเองเอาไว้ เ พ ร า ะมีลูกก็ใช่ว่าลูกจะอยู่เลี้ยงดูเราเสมอไปยิ่ง

เราเลี้ยงเขามาดีเรายิ่งคา ดหวังกับเขาไว้มาก ว่าเมื่อเราแ ก่ขึ้นมาเขาต้องกลับมาเลี้ยงดูเราแต่ถ้าเขาเกิดไม่มาดูแลเราละ

จะไม่ยิ่งทุ ก ข์ไปใหญ่หรือ บางคนยิ่งแล้วใหญ่ พอมีลูก ลูกมีหลานเอาหลานมาฝากไว้ให้เลี้ยงเป็นภาระต่อไปอีก แล้วก็

ไม่เคยกลับมาดูแลเราด้วยซ้ำสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุ ก ข์มากที่สุดคือความค า ดหวั งเ พ ร า ะฉะนั้น ไม่ต้องค าดหวังอะไร

แต่แรกก็ไม่ทุ ก ข์พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดก็พอ

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …