Home ข้อคิดดำเนินชีวิต สิ่งแรกของการที่จะแก้ความจนและทำให้คุณรวยได้ต้องเริ่มจากการประหยัด

สิ่งแรกของการที่จะแก้ความจนและทำให้คุณรวยได้ต้องเริ่มจากการประหยัด

0 second read
0
1,111

การสร้างความมั่นคงในชีวิตถือเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็ จในหน้าที่การงานความ

เป็นอยู่ในคร อบครัวที่อบอุ่น ความมั่นคงทางการเงิน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝันแต่หลายคนก็พย าย ามที่จะ

ไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้เป้าหมายของผู้คนส่วนใหญ่ก็คืออย ากจะร ว ย ความ ร ว ยไม่ใช่เพียงแค่

เรื่องของเงินแต่หมายถึงร ว ยในความสุขด้วยแม้จะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านหรือพันล้านแต่ทั้งนี้ความปรารถนาของทุกคน

ก็อย ากจะมั่นคงทางการเงิน และความสุข ดังนั้น เรามี 3 ข้อแก้จ น เพิ่มความรวย ความสุขมาฝากกัน กับการดำเนิน

ชีวิต 3 ข้อ แก้จ นเพิ่มรวยกันเลยจ้า..

1 : มีช่องทางการหารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอดให้เป็นรายได้เสริม เช่นหากคุณชื่นชอบ

การทำขนมก้อาจจะหาวิีติดต่อร้านค้าเพื่อวางขายเป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่า

ชื่นชอบสิ่งใด และสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิ ด รายได้ๆ นั้นเองกฎเ ห ล็กแก้จ น 3 ข้อ ที่กล่าวมานี้ อาจจะมี

คนเคยกล่าวไว้บ้างแล้ว รวมถึงในหลายๆ บทความที่คุรเคยอ่ านเจอก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลักการที่คุณจะ

แก้จ นได้ ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรง แต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อนเริ่มต้นจากการมี

วินั ยและเป้าหมายที่ชั ดเจน จึงจะนำไปสู่ความรํ่าร วยทางการเงินและความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั้นเอง

2 : ต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้น

สิ่งแรกของการที่จะแก้จ นและทำให้คุณ รวยได้ ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์

การประห ยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง คนอด อย ากแต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็น

ควรที่จะรอซื้อในช่วงของสินค้านั้นลดราคา หรือเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าทดแทนสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกัน

คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมราคาถึงต่างกันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวั ต ถุดิ บก็มาจากที่เดียวกันจะต่างกันก็

เพียงยี่ห้ อสินค้าที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจนมีราคาที่สูงขึ้นนอกจากในเรื่องของสินค้าอุปโภคและ

บริโภคแล้ว การประหยั ดในด้านอื่นๆก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าเดินทาง หรือค่านํ้า ค่าไ ฟ ค่าโทรศั พท์ ก็เป็น

อีกทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้

3 : รู้จักเก็บออมในรายได้

การที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาก็คือการออม ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บไว้นั้นออกผล

มากขึ้นการออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผลการออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ

กันทุกๆ เดือน เช่น ตัด 10-20% จากรายได้ต่อเดือนจากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอดให้เกิดด อ ก ออกผลโดย

การนำเงินออมไปซื้อกองทุนรวมหรือการนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้นซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้

ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้นเ พ ร า ะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ ากว่ า การนำเงินไปลงทุนในกองทุน

รวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริห ารการเงินได้ง่ายเ พ ร า ะธน าค ารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ น ที่มี

ศั ก ย ภ าพที่ดีมีความเสี่ย งที่น้อย ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้ อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุนลงทุนมาก

ผลตอ บแทนก็จะสูง หลักการเลื อกซื้อก็คือช่วงจังหวะที่ราคาหุ้ นอยู่ในช่วงขาลง เ พ ร า ะจะทำให้เราซื้อหุ้ น

ในราคาที่ถูกกว่าราคาตล าด

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …