Home ข้อคิดดำเนินชีวิต เปิด 3 เคล็ดลับ สร้างความมั่งคั่งอย่ างมั่นคง

เปิด 3 เคล็ดลับ สร้างความมั่งคั่งอย่ างมั่นคง

0 second read
0
627

เปิด 3 เคล็ดลับสร้างความมั่งคั่งอย่ างมั่นคง ต้องเริ่มตั้งแต่

การสร้าง การปกป้อง การเพิ่มพูน และสุด

ท้ายคือการส่งมอบความมั่งคั่งให้กับคนรอบข้าง

ค ว า มมั่งคั่ง หมายถึง การที่ขนาดของสินทรัพย์สุทธิของตนเอง ซึ่งมาจากสินทรัพย์รวมของตน

ตั ดออกด้วยหนี้สินของตน ซึ่งหากสองค่านี้ลบกัน แล้วมีค่าบวกมากๆ ก็เรียกว่ามีความมั่งคั่งมาก

ซึ่งผู้ที่มีความมั่งคั่งมาก ก็ยังสามารถต่อยอดความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ เพื่อให้กลายเป็นความ

มั่น คง ไ ด้นั่นเองเคล็ดลับที่จะทำให้ท่านมีความมั่งคั่งอย่ างมั่นคง มี “หลักในการบริหารความ

มั่งคั่ง 3 องค์ประกอบ” ด้วยกัน คือ

1 : การสร้างความมั่งคั่ง

ได้แก่ การหารายได้ ทั้งจากการดำเนินธุรกิจ รายได้จากงานประจำ รวมถึงรายได้ที่ได้มาจากการ

ใช้ความสามารถของตนเอง เป็นต้น

2 : การปกป้องความมั่งคั่ง

คือ การสร้างหลักประกัน เพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหาย ตลอดจนความสูญเสียที่อาจเกิด

ขึ้นได้ เช่น การทำประกันชีวิต การประกันธุรกิจ

3 : การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

ซึ่งต้องมีการวางเป้าหมายและการวางแผน และเพื่อให้เงินทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่ง ผู้มี ความมั่งคั่งย่อมข้ามพ้นองค์ประกอบแรกไปแล้วระดับหนึ่ง แต่เพื่อให้สามารถส่งมอบ

ไ ป จ นถึงลูกหลาน “การวางแผนการเงินเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่ง” จึงเป็นปัจจัยสำคัญนำไป

สู่ความมั่นคงโดยเฉพาะการทำให้ “ขนาดและมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุน” เพิ่มขึ้น สินทรัพย์

ลงทุนคืออะไร สินทรัพย์ลงทุน ก็เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้น กองทุนรวม และหลักทรัพย์ชนิด

ต่าง ๆ เป็นต้น

ดังนั้ น เคล็ดลับของการเพิ่มพูนความมั่งคั่งจึงอยู่ตรงที่ “การเพิ่มขนาดของสินทรัพย์ลงทุน”

ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ง่ายกว่าสินทรัพย์ชนิดอื่นสืบเนื่อง

ม า จา กผลตอบแทนประจำ เช่น เงินปันผล หรือดอกเบี้ย และราคาตลาดที่เปลี่ยนไปของ

สินทรัพย์ลงทุนนั้น ซึ่งหากต้องการทำให้ขนาดและมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนเพิ่มขึ้นก็มี

หลักง่ายๆ แนะนำ ดังนี้

“อย่ าหยุดสะสมสินทรัพย์ลงทุนตลอดชีวิต”

ในวันนี้ถ้าเรามีสินทรัพย์ลงทุนอยู่ก้อนหนึ่งแล้ว อย่ าปล่อยให้เป็นแค่เงินฐานที่เป็นความหวัง

เ ดี ย ว เ ท่ านั้นในการต่อยอดความมั่งคั่ง แต่ผลตอบแทนจากเงินก้อนนี้ และเงินใหม่ที่เป็น

รายได้คงเหลือของเรา จะต้องใส่เข้าไปเพื่อทำให้เงินฐานก้อนนี้ใหญ่ขึ้นตลอดเวลา ยิ่งตอน

เร า ทำ ง า น อั ต ราเร่งของการสะสมยิ่งต้องสูง และค่อยๆ ลดลงเมื่อใกล้เกษียณและหลัง

เ ก ษียณ ในช่วงหลังเกษียณนั้น ถ้าผลตอบแทน จากสินทรัพย์ลงทุนใหญ่พอที่จะนำมาใช้

จ่ายในชีวิต เราอาจหยุดสะสมก็ได้ แต่ถ้าใช้ไม่หมดก็นำไปสะสมต่อหรือจะนำไปแบ่งสรร

กระจายความมั่งคั่งให้แก่ลูกหลาน หรือสังคม

การสะสมสินทรัพย์ลงทุนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เนื่องจากมูลค่าของ

สินทรัพย์ลงทุนเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยแวดล้อม ซึ่งอาจมาจากตัวเรา ที่ตัดสินใจ

ถูกหรือผิดหรือจากปัจจัยภายนอก

เ ช่ น ภาวะเศรษฐกิจ หรือตลาด ซึ่งเราควบคุมไม่ได้ ทำให้อาจได้รับผลกระทบทางลบหรือ

บ ว ก แต่ไม่ว่าอย่ างไรก็ต้องทำภารกิจสะสมสินทรัพย์ลงทุน เราจึงต้องเรียนรู้เคล็ดลับที่จะ

สะส ม สินทรัพย์ลงทุน โดยให้มูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะย าวตามเป้าหมายของเรา โดยต้องควบ

คุ ม หรือ บรรเทาความเสียหายที่อาจทำให้มูลค่าสินทรัพย์ลงทุน มีมูลค่าลดลงให้น้อยที่สุด

ก่ อ น อื่นต้องรู้ก่อนว่า เราจะสะสมสินทรัพย์ลงทุนอะไร เ พ ร า ะในโลกของการลงทุนมีสิน

ทรัพย์ลงทุนให้เลือกอยู่มากมาย เช่น อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม

หรื อ สังหาริมทรัพย์ เช่น ทองคำ อัญมณี ภาพวาด เป็นต้น หรืออาจเป็นสินทรัพย์การเงินที่

จับต้องไม่ได้ เช่น หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ ตราสารหนี้ของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น

ซึ่ งการมีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ลงทุนเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องจำเป็น ไม่ต้องตกใจว่าจะต้องรู้

ทุ ก ช นิ ดหรือไม่ เราเลือกได้ แต่การที่รู้หลายอย่ างทำให้เปิดโอกาสต่อเรามากกว่า ที่จะ

ค้ นหาว่าในแต่ละช่วงเวลา สินทรัพย์ลงทุนชนิดใดให้โอกาสมากกว่าเ พ ร า ะเหตุใด เมื่อ

เ ร ามีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ และอัพเดทข่าวสารการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้ว ก็จะทำ

ให้ความเสียหาย หรือความเสี่ยงจากสินทรัพย์ลงทุนที่อาจจะลดมูลค่าลง มีค่าความเสี่ยง

น้อยที่สุดนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …