Home ข้อคิดดำเนินชีวิต แนวคิดเลี้ยงลูกด้วย 15 วิธี เสริมสร้างให้เขามีทั้ง IQ และ EQ ที่ดี

แนวคิดเลี้ยงลูกด้วย 15 วิธี เสริมสร้างให้เขามีทั้ง IQ และ EQ ที่ดี

5 second read
0
3,009

1. เป็นแบบอย่ างที่ดีให้ลูกเห็น

สิ่งสำคัญที่สุดและง่ายที่สุดเลยนั้นก็คือ ผู้ปกครองต้องเป็น

ตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น เพราะว่าเด็ กจะเกิดการเรียนรู้ได้แบบ

อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสอนเขาเลย ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ

ก็ตามที่พ่อแม่ชอบทำ อย่ างเช่น ถ้าแม่ชอบอ่ า นหนังสือให้

ลูกฟังบ่อยๆ เขาก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่ า นไปด้วยนั่นเอง

2. ให้ลูกกินนมแม่

เพราะว่าน้ำนมจากแม่นั้นดีที่สุด จากผลการวิ จั ยเผยไว้ว่า

การที่คุณแม่ให้ลูกกินนมแม่อย่ างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปีนั้น

นับเป็นอีกหนึ่งในเคล็ดลับที่ช่วยในเรื่องการพัฒนา IQ

และ EQ ของเด็ กอย่ างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ

คุณค่าทางโภชนาการของน้ำนมแม่นั้น ยังสามารถที่จะช่วย

พัฒนาระบบประ ส า ทของเด็ กและการใกล้ชิดระหว่าง

แม่กับลูกขณะให้นมนั้น ยังช่วยเสริมสร้างทักษะทางอา

รมณ์ให้แก่ลูกอีกด้วย

3. อ่านหนังสือกับลูกบ่อยๆ

เคยมีผู้เชี่ยวช า ญเขาแนะนำไว้ว่า การที่พ่อแม่คอยอ่าน

หนังสือหรือนิทานพร้อมกันกับลูก และพย าย ามอธิบาย

จุดที่สำคัญๆ ที่น่าสนใจให้ลูกฟังนั้น จะช่วยเพิ่มทั้งความ

เข้าใจและการพัฒนาทางสติปัญ ญ าให้ลูก อีกทั้งยังช่วย

เสริมสร้างความรู้สึกอบอุ่นและความรักระหว่างกันและกันด้วย

4. เสริมสร้างกิ จกร รมทางความทรงจำ

เพราะกิ จกร รมทางความทรงจำนั้น จะช่วยพัฒนาทักษะ

ในการจำของลูก รวมไปถึงทักษะในการใช้เหตุผลและภาษา

ตลอดจนการปะติดปะต่อเห ตุการณ์และความเข้าใจในสถาน

ก า รณ์เฉพาะหน้าต่างๆได้ดีอีกด้วย เช่น การต่อจิกซอว์ ซูโดกุ

ครอสเวิร์ด จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ

EQ ให้ลูกได้อ ย่ างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

5. ถามตอบกับลูก

ถ้าเด็ กมีความขี้สงสัย และชอบถามพ่อแม่บ่อยๆ ถือว่าเป็น

สัญญ า ณที่ดีเลยนะ เพราะนั่นแปลได้ว่าลูกเราเขาเป็นคน

คนช่างสังเกตและใฝ่รู้ หากลูกถามคำถามบ่อยๆ ก็ขอให้คุณ

พ่อคุณแม่อ ย่ าเพิ่งเบื่ อหรือรำ คาญเขาไป เพราะการถาม

ตอบของเ ด็กนั้นจะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญ

อย่ าลืมถามลูกกลับด้วย เพื่อเป็นการกร ะตุ้ นให้ลูกได้คิดเพิ่มเติม

6. ให้ความรักความอบอุ่น กับลูกเสมอ

เด็ กที่เติบโตมาด้วยความรักและความใส่ใจจากพ่อแม่เสมอ

เขาจะมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านสติปัญ ญ า และอา รมณ์

7. ให้กำลังใจลูก

การที่เราจะกร ะตุ้ นลูกเพื่อให้เขาเป็นเด็ กฉลาด ไม่ใช่แค่

การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จ

แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่ า งต่อเนื่อง จนเกิดเป็นทักษะ

กระบวนการคิด เกิดเป็นการเรียนรู้ และความฉลาดขึ้นมาได้

ดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจลูกอยู่เสมอๆ เพื่อให้เขาได้มี

กำลังใจและรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นต่อไปได้

8. ดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูกควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีส ารอาหาร

ที่เหมาะสมครบห้าหมู่ เหมาะกับเด็ กวัยเจริญเติบโต เช่น เมนู

ปลาทะเลต่างๆ ที่มี D H A ที่ช่วยบำรุงสม อ งได้ เป็นต้น

9. ทานอาหารด้วยกันอย่ างพร้อมหน้าพร้อมตา

บางทีก็ต้องเชื่อว่ากิ จก รรมง่าย ๆ อย่ า งการกินมื้อค่ำด้วยกัน

คืออีกหนึ่งกิ จกร รมที่มีงานวิ จั ยพบว่า เ ด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบ

และสามารถช่วยบ่มเพาะความสุขและการเติบโตทางอารมณ์

ของลูกได้อย่ า งอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ

10. ปล่อยให้ลูกได้เล่นกับเพื่อนๆ

การปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแลอยู่ตลอด

จะช่วยให้เด็ กนั้นเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการเข้าสังคมได้

แม้ว่าบางทีอาจะมีการทะ เ ล าะ หรือโดนเพื่องแกล้ งบ้ าง

แต่นี่คือ วิธีการที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญ ห าด้วยตัวเอง

11. ฝึกให้ลูก รู้สึกขอบคุณ

ความรู้สึกสำนึกขอบคุณ หมายถึงความรู้สึกขอบคุณและ

รู้สึกสุขใจเมื่อได้รับสิ่งต่างๆ หรือการมองเห็นและซาบซึ้ง

กับแง่มุมบางอย่ า งในชีวิต ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ

หรือสิ่งใหญ่ๆ ก็ตาม การที่เราสอนให้เขารู้จักรู้ชขอบคุณเสมอ

สามารถช่วยให้ลูกมองโลกในแง่บวกมากขึ้น มีความกระตือ

รือร้น และรู้สึกมีความสุขมากขึ้นด้วย

12. คาดหวังความพย าย าม ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบจากลูก

เคยมีงานวิ จั ยว่า พ่อแม่ที่ชอบคาดหวังความสมบูรณ์แบบ

จากลูก มีผลอาจทำให้ลูกเ สี่ ยงต่อภาวะ ซึ มเ ศ ร้ าและ

วิต กกังว ลในตอนโตโดยที่เขาไม่รู้ตัว การเลี้ยงลูกให้อยู่

บนฐานของความพย าย าม จึงช่วยให้ลูกเห็นถึงคุณค่าใน

ตัวเองและสิ่งเขาทำได้อย่ า งเป็นเหตุเป็นผล และมีความสุข

13. พ่อแม่ควรเรียนรู้ที่จะมีความสุข

การเรียนรู้ที่จะมีความสุขในวัยเด็ กยังขึ้นอยู่กับอาร ม ณ์

และพฤติก ร รมของพ่อแม่ด้วย การที่พ่อแม่อารมณ์เ สี ย

ให้ลูกเห็นบ่อยๆ ก็อาจบ่มเพาะความวิ ต ก และปมในใจ

ให้ลูกได้ด้วยเช่นกัน

14. พาลูกไปเล่นกีฬาบ้าง

การที่พาลูกไปเล่นกีฬานั้น นอกจากทำให้ร่า งกา ยเขา

แข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกความเร็วในการคิด วิเคร า ะห์

และกระบวนการคิดอย่ างมีเหตุผลของลูกได้ด้วยเช่นกัน

15. ส่งเสริมให้ลูกเ ล่ นดนตรี

การฝึกให้ลูกเล่นดนตรี หรือแม้แค่เพียงหลงรักในเสียง

ดนตรี สามารถช่วยพัฒนาทักษะทาง IQ ของลูกได้เรา

ได้อย่ างมีประสิทธิภาพด้วย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะ

การแสดงออกทางอา ร มณ์ และปลดปล่อยความรู้สึกที่

เศ ร้ าและสุขสมในจิตใจอย่ า ง สร้างส ร รค์

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …