Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 13 วิธี ที่สอนลูกให้เป็นคนจิตใจเข้มแข็ง เติบโตไปอย่างมีอนาคต

13 วิธี ที่สอนลูกให้เป็นคนจิตใจเข้มแข็ง เติบโตไปอย่างมีอนาคต

0 second read
3
56,081

1.ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก

เราควรสอนให้เขามีความพย าย าม และทำทุกอย่ างด้วย

ความสามารถอย่ างดีที่สุด แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ

เราล้ มเ ห ลวได้ ผิ ดพ ล าดได้ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้พวก

เขาได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับอุ ปส ร รคในชีวิตได้ดีกว่าและ

มีความสุขกว่าเ ด็กที่พย าย ามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ

2.รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูก

พ่อแม่จำนวนมากอย ากให้ลูกมีความสุข ก็จะพย าย าม

สร้างความสุขให้ลูกด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ แต่ในโลกของ

ความเป็นจริงแล้ว ความสุขหรือความทุ กข์นั้น เป็นความ

รับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ ดังนั้น เราควรที่จะสอนให้ลูก

มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเองและให้

พวกเขาเรียนรู้ว่า ความรู้สึกของเราเกิดจากตัวของเราเอง

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่อย่ างใด

3.ไม่เอาความรู้สึกผิ ด มากำหนดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การที่เราสอนให้เจาเป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่นั้น

เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป จนลืมความผิดชอบชั่ ว

ดี ยกตัวอย่ างเช่น ที่โรงเรียนอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้อ่าน

หนังสือมาเพื่อมาสอบ และขอลอกข้อสอบ ด้วยความรู้สึก

ผิดของเด็ กว่า เพื่อไม่ให้โดนครูทำโ ท ษหรือสอบตก

เ ด็ กอาจจะยอมทำผิ ดเ พื่อให้เพื่อนลอกข้อสอบ ซึ่งมัน

ก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นเอง

4.อย่ าให้ความกลั ว มีผลต่อการตั ดสินใจ

พ่อแม่มีหน้าที่ต้องปกป้องลูกจากอั นต รายใดๆทั้งปวง

แต่เราควรให้เ ด็กได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัวต่างๆ

ด้วย สอนถึงอั นต ร ายที่อาจจะเกิดขึ้น สอนให้เข้าใจถึง

ความรู้สึกก ลั วและรับรู้มัน ฝึกให้เขาได้รู้จักเผชิญหน้า

กับความกลัว อย่าให้ความกลั วมามีผลกับการตัดสินใจในชีวิต

5.ฝึกให้เขามีความรับผิ ดชอบ

ความรับผิ ดชอบเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต

ให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น เราควรฝึกให้ลูกมีความรับ

ผิ ดชอบในกิจก ร ร มหรือหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่เล็กๆ

เช่น การต้องแปรงฟั นก่อนเข้านอน การทำการบ้าน

6.ปกป้องลูกจากความผิ ดหวัง ความเ จ็ บ ป ว ด

ความผิ ดหวัง ความทุ กข์เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคน

จะต้องเจอ แน่นอนว่าคนเป็นพ่อแม่ไม่อย ากเห็นลูก

ของตัวเองต้องผิ ดหวังและเ จ็บ ป ว ดหรอก หลายคน

พย าย ามปกป้องลูกของตัวเองจากความรู้สึกนี้ ซึ่งไม่

เป็นผลดีในระยะยาวของเด็ กคนนั้นๆ เลย วิธีที่เหมาะสม

คือ ฝึกให้ลูกได้เผชิญความผิดหวัง แต่อยู่ข้างๆ พวกเขา

คอยแนะนำและให้กำลังใจในการจัดการกับความรู้สึก

และปัญหาที่เกิดขึ้นข้างๆเขานั่นเอง

7.​อย่ าให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล

การตามใจเขาทุกอย่ าง ยิ่งถ้าบ้านนั้นๆ มีลูกเพียงคนเดียว

บ่อยครั้งเด็ กคนนั้นก็มักจะได้ความรักความใส่ใจจากทุกคน

รอบตัว เป็นผู้รับโดยลืมที่จะเรียนรู้เป็นผู้ให้ ซึ่งจะมีผลอย่ าง

มากเมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เมื่อโลกไม่ได้เหมือนที่บ้านอีกต่อไป

การฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้บ้าง รู้จักที่จะสร้างประโยชน์ให้กับ

คนอื่นก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

8.ให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่ างเหมาะสม

การฝึกให้เด็ กกล้าที่จะตั ดสินใจ โดยการฝึกให้ได้มีโอกาส

ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยให้พวกเขามีความ

มั่นใจ แต่อย่ างไรก็ตามก็ควรให้พวกเขาได้รับรู้ถึงหน้าที่และ

บทบาทของคนในบ้านด้วย เช่น พ่อ แม่ พี่ หรือญาติผู้ใหญ่

ที่เขาควรจะแสดงความนับถือ

9.ฝึกให้เขาได้เรียนรู้จากความผิ ดพลาด

ความที่เรารักลูก เราอย ากมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ลูกทำจะไม่ทำพล าด

เช่น พย าย ามตรวจการบ้าน เช็คกระเป๋านักเรียนว่าลูกเอาทุก

อย่ างไปโรงเรียนครบมั้ย แต่เราควรฝึกให้พวกเขาได้เรียนรู้

จากความผิ ดพล าดบ้าง เพื่อให้เขาได้พัฒนาและเรียนรู้วิธี

การในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

10.ฝึกให้ลูกมีวินัย แต่ไม่กลั วต่อการถูกล งโ ทษ

การลงโ ท ษ คือการที่เราทำโ ท ษเขามื่อพวกเขาทำผิด

แต่การฝึกความมีระเบียบวินัยคือ ฝึกให้พวกเขาสร้างอุปนิสัย

ที่ดีที่จะมีผลต่อความสำเร็จของพวกเขาเองในอนาคต

การฝึกให้เด็ กมีระเบียบวินัย อาจทำได้โดยให้พวกเขา

ได้เรียนรู้ถึงผลกระทบจากการที่ไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่ าง

ซึ่งไม่ใช่การลงโ ทษ การที่พวกเขารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งเป็นผลดีหรือผลเสี ยกับชีวิตของพวกเขาได้ด้วยตัว

ของพวกเขาเอง

11.สอนให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่ างสร้างสรรค์

ในชีวิตคนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเรื่องราวที่ไม่เป็น

อย่ างที่เราคาดหวังไว้ ทุกคนล้วนเจอเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่

เป็นเ ด็ก ไม่ว่าจะสอบต ก อ กหั ก หรือแม้แต่ล้ มลงเมื่อกำลัง

หัดเดินตอนเล็กๆ พ่อกับแม่สามารถฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจ

ของลูกๆ ได้ โดยการไม่เข้าข้างลูกและโทษสิ่งแวดล้อมภายนอก

แต่สอนให้พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิ ดพล าด และหาทางจัดการ

กับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่ างสร้างสรรค์ได้นั่นเอง

12.อย่ าหาทางลัดให้กับลูกๆ

บางครั้งเวลาที่เราเห็นลูกทำอะไรช้า เราก็อย ากที่จะช่วยเพื่อ

ให้เร็วขึ้นและดีขึ้น แต่เราควรที่จะเรียนรู้ให้พวกเขาได้ทำเอง

ได้ฝ่ าฟั นอุ ปส รรคและเรียนรู้การลงมือทำอะไรบ างอย่ าง

ให้สำเร็จด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

13.สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต

มนุษย์เราตัดสินใจกับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตด้วยคุณค่า

กับเรื่องที่เราควรสอนให้ลูกของเรา มองเห็นคุณค่าในตัวเอง

เรียนรู้ที่จะรักษาคุณค่านั้นๆ เอาไว้

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …