Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 5 ข้อที่ควรทำ หากเงินเดือนออก จะได้มีเงินเก็บ อยู่อย่างไม่ลำบาก

5 ข้อที่ควรทำ หากเงินเดือนออก จะได้มีเงินเก็บ อยู่อย่างไม่ลำบาก

0 second read
0
13,963

1.เก็บออม ก่อนใช้จ่าย

ข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำในทันที ก็คือออมก่อนจ่ายนั่นเอง

เพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่า เรานั้นจะมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน

อย่ างแน่นอน เพราะหากเลือกที่จะใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยออม

สุดท้าย ก็มักจะจบด้วยด้วยการมีเงินเหลือให้เก็บออมน้อยไป

หรืออาจจะไม่มีเงินเหลือที่จะเก็บออมเลย ดังนั้น การแยกเงิน

ไปเก็บออมไว้ก่อนการใช้จ่ายจึงเป็นวิธีดีที่สุด หากเราอย ากที่

จะมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน และทำให้เรามีวินัยที่ดีด้วย

2.จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเน็ต เป็นต้น เพราะสิ่งนี้ถือว่า

เป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญในการใช้ชีวิตก็ว่าได้ ดังนั้นแล้ว เราควร

ที่จะแบ่งงินสำหรับส่วนนี้ออกมาเลย เพื่อที่ลดโอกาสการค้าง

ชำระ จนเป็นเหตุให้เราอาจจะต้องเสี ยค่าปรับในการจ่ายล่าช้า

นั่นเอง หรือซ้ำ ร้ า ย อาจโดนหยุดให้บริการชั่ ว คราวจนกว่า

เรานั้นจะไปชำระค่าบริการจนครบจำนวนที่เราค้างไว้ก็เป็นได้

3.จ่ายหนี้ทันที

เมื่อเงินออกควรแบ่งเงินสำหรับจ่ายหนี้ไว้ทันที เพื่อจัดการหนี้

ที่เรามีอยู่ให้หมดไป ไม่ว่าจะเป็นหนี้จากบัตรเครดิต จากการกู้ยืม

หรือหนี้อื่นๆ เพราะถ้าหากเราปล่อยไว้นาน ด อกเ บี้ ยของหนี้ที่

มีอยู่ก็จะยิ่งเพิ่มไปเรื่อยๆ หากเราตั้งใจที่จะค่อยๆ จ่ายคืนไปเรื่อยๆ

ไม่นานเราก็จะสามารถจัดการหนี้ที่มีอยู่ให้หมดไปได้

4.วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

หลังแบ่งเงินเดือนออกไว้เป็นส่วนต่างๆ แล้ว ก็ต้องมีส่วนหนึ่ง

ที่ไว้ใช้สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราด้วย เพราะเงิน

ส่วนนี้จะช่วยให้เราวางแผนใช้จ่ายให้ดี เพื่อให้เพียงพอต่อการ

ใช้งานในแต่ละวัน โดยอาจแบ่งแบบง่ายๆก่อน เช่น เอาจำนวน

เงินที่มีอยู่หารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้นๆ เราก็จะได้รู้ว่าในแต่

ละวันนั้นเรามีขอบเขตในการใช้จ่ายเท่าไหร่ ขั้นต่อไปก็คือเรา

ต้องดูแลให้ใช้จ่ายให้ไม่เกินจากงบที่เราตั้งไว้นั่นเอง

5.แบ่งเงินออกไว่เป็นส่วนๆ

เมื่อได้รับเงินเดือนมาแล้ว ทางที่ดีควรแบ่งเงินออกเป็นส่วน

ต่างๆ ไว้ทันที เช่น เงินสำหรับออม เงินสำหรับไว้จ่ายหนี้

เงินสำหรับไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อย่ างนี้เป็นต้น เพราะ

ว่าการที่แบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนไว้นั้น ก็เพื่อที่เราจะได้รู้

ขอบเขตการใช้จ่ายในแต่ละส่วน โดยที่ไม่เดื อดร้ อนเงิน

ส่วนอื่นๆ และป้ องกั นกรณีเงินไม่พอใช้ ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุ

ที่ทำให้เราเข้าสู่วงจรหนี้สินก็เป็นได้

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …