Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 5 สิ่งต่อไปนี้ที่ทุกคนควรจะต้องรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงิน

5 สิ่งต่อไปนี้ที่ทุกคนควรจะต้องรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงิน

0 second read
0
573

5 สิ่งต้องรู้สู่อิสรภาพทางการเงิน

การมีอิสรภาพทางการเงินก็เหมือนการเดินทางที่เราต้องอาศัยแผนที่เช้ามาช่วย

เพื่อให้เดินทางไปถึงที่หมายได้ไวขึ้น การมีอิสรภาพทางการเงินก็เช่นกันก็ต้อง

มีเป้าหมายที่ชัดเจนและทิศทางที่ถูกต้อง โดยทุกคนควรจะต้องรู้ 5 สิ่งต่อไปนี้

1 : ศึกษาสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้เราสม่ำเสมอ

คือ รา ยได้ที่จะเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องทำงาน แต่ก่อนที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์

ต่าง ๆ ควรมีความรู้และเข้าใจสินทรัพย์ประเภทนั้นๆ ด้วยและที่สำคัญคือต้องรู้ว่า

สิ น ท รั พ ย์ นั้ น ๆ เป็นสินทรัพย์ที่จะมีกระแสเงินสดรับในอนาคต เช่น ดอกเบี้ย

เงินปันผล ค่าเช่า หรือไม่มีกระแสเงินสดรับแต่คิดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น เช่น ทองคำ

นาฬิกา พระเครื่อง อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

2 : เป้าหมายต้องชัดเจน

เ ป้ า ห มายแต่ละคนไม่เหมือนกันและความต้องการการใช้เงินของแต่ละคนก็ไม่

เ ห มื อนกัน บางคนอาจจะทำงานราชการมา พอใช้กับรายได้ เงินบำนาญที่ได้รับ

ห ลั ง เกษียณ พอใจกับสวัสดิการการรักษาพย าบาลที่ได้รับหลังเกษียณ อาจจะ

ไม่ต้องการเงินก้อนที่ได้ แต่สำหรับคนที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัท เจ้าของธุรกิจ

หรือ ฟรีแลนซ์อาจจะไม่ได้มีเงินบำนาญแต่ยังจำเป็นที่ต้องมีเงินก้อนเพื่อใช้หลัง

เ ก ษี ย ณ ฉะนั้นจะต้องรู้ว่าเงินก้อนนั้นจะเป็นเท่าไหร่ ซึ่งเงินก้อนของแต่ละคน

อาจจะไม่เท่ากัน

3 : ขยันและประหยัด

ขยันคือ การทำงานที่สร้างรายได้ให้สม่ำเสมอหรือเกือบสม่ำเสมอ เช่น งานประจำ

ธุรกิจส่วนตัว งานฟรีแลนซ์ หรือเป็นงานที่เราทำแล้วได้เงิน ที่สำคัญเมื่อหาเงินได้

แล้วต้องประหยัดนำเงินก้อนที่ได้มาสะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนให้งอกเงย เนื่อง

จ า กในแต่ละปีเราอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้เราอาจจะเผลอใช้ชีวิตหรือมีไลฟ์

ส ไ ตล์ที่เปลี่ยนไปตามเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นได้ กลายเป็นว่าต้องสร้างหนี้ไปตลอด

จึงควรกันเงินที่ได้จากการทำงานมาออมหรือลงทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นเพื่อสามารถ

ออมให้ได้มากขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

4 : อดทนและมีวินัย

วินัยช่วยสร้างให้เราเก็บเงินได้เรื่อยๆ เก็บเงินได้ทุกเดือนหรืออย่ างต่อเนื่อง แต่ถ้า

ไ ม่ มี วินัยเก็บไปช่วงเวลานึงได้เงินก้อนมาแล้วเอาเงินก้อนนั้นไปใช้จนหมด ก็จะ

ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ ถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นจริงๆ อาจจะใช้วิธี

การแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วนคือเงินที่สำรองฉุกเฉินหรือเก็บเพื่อเป้าหมาย และเงิน

สำหรับเงินทุน

5 : ถนนสู่อิสรภาพทางการเงินไม่ง่าย อย่ าคิดว่ามีทางลัด

การมีอิสรภาพทางการเงินแม้ว่าเราจะรู้เทคนิค รู้วิธีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆ ต้อง

อา ศัยความพย าย ามอย่ างสูง และบางครั้งเราอาจจะเกิดความโลภเผลอเอาเงิน

ที่เก็บได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่จะถูกโกงเ พ ร า ะเห็นว่าได้ผลตอบแทนสูง แต่

ถ้าอย ากลองเสี่ยงลงทุนก็อาจจะใช้เงินบางส่วนที่กันออกมาไปลองดูก็ได้

Load More Related Articles
Load More By Life
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับลูกๆ

ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุ … …