Home ข้อคิดดำเนินชีวิต 8 คำพูด ที่พ่อแม่ไม่ควรพูดกับลูก มันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลย

8 คำพูด ที่พ่อแม่ไม่ควรพูดกับลูก มันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลย

0 second read
0
9,341

1.สั่งลูกไม่ให้ร้องไห้

การสั่งห้ามไม่ให้เ ด็กร้องไห้ โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองกำลังมีอารมณ์ด้วยแล้ว

จะทำให้เ ด็กรู้สึกกลัวมากขึ้น และไม่สามารถหยุดร้อง หรือจัดการกับอารมณ์

ตัวเองได้ เพราะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังเป็นทุ ก ข์อยู่

สิ่งที่ควรจะทำก็คือ ปล่อยให้เ ด็กร้องไห้ เพื่อระบายความอัดอั้นตันใจไปก่อน

แล้วค่อยๆบอกลูกให้เข้าใจว่าเวลาที่เราเ สี ยใจ เราสามารถแสดงออ กมาได้

ซึ่งการร้องไห้ก็ถือเป็นการแสดงออกในรูปแบบหนึ่ง ถ้าลูกหยุดร้องและสงบ

แล้ว เราค่อยมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้น เพื่อให้เ ด็กรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็น

ห่วงและกำลังช่วยให้เขาเข้าใจ และหาวิธีจัดการกับอารมณ์ของตัวเองอยู่

2.คำสั่งห้ามต่างๆ เช่น ไม่ หยุด อ ย่ า

การพูดห้ามเ ด็กบ่อย ๆ จะทำให้เ ด็กข าดความมั่นใจ ที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ด้วย

ตัวเองเพราะกลัวที่จะทำผิ ดหรือทำแล้วไม่ถูกใจผู้อื่น ทำให้เ ด็กไม่กล้าคิด

และไม่กล้าทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะทำให้เขาเสี ยโอกาสที่จะเรียนรู้ว่า

ตัวเองมีความสามารถด้านไหน ชอบหรือไม่ชอบทำอะไร และทำอะไรได้ดี

แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะพูดคำเหล่านี้ไม่ได้เลย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย เพราะถ้า

อยู่ในสถานการณ์ที่อั นต ร า ย หรือไม่เหมาะสมก็สามารถพูดได้ ที่สำคัญก็คือ

ควรมีการอธิบายให้เ ด็กเข้าใจถึงเหตุผลว่า สิ่งนี้ทำไม่ได้เพราะอะไร หรือถ้า

เป็นสถานการณ์ปกติทั่วไปก็สามารถเปลี่ยนคำพูดจากการห้ามเป็นการบอก

สิ่งที่เ ด็กควรทำให้ชัดเจน เช่น เดินจับมือแม่ไปด้วยกันนะคะ หนูจะได้ไม่หลง

แทนคำว่าอย่ าวิ่งไปไหนนะ เป็นต้น

3.พูดเปรียบเทียบหรือประชดประชันเช่น

การที่คุณพ่อคุณแม่ใช้คำพูดในลักษณะนี้ เพราะอย ากผลักดันให้ลูกนั้น

เกิดความพย าย ามในการทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น หรือเพื่อให้ลูกพัฒนาตัวเอง

มากขึ้น แต่รู้มั้ยว่าคำพูดเหล่านี้กลับกล า ยเป็นการทำร้า ยจิตใจและทำให้

เ ด็กรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า ไม่มีความสามารถ ไม่เก่งหรือไม่ดีพอเท่ากับเ ด็ ก

คนอื่น กลายเป็นเ ด็กที่ไม่กล้าแสดงออ ก ข า ดความมั่นใจ และอาจทำให้

เ ด็ กมีนิสัยขี้อิ จฉ า สร้างความเ ก ลี ย ดชังให้กับคนที่เ ด็ก โดนเอาไปเปรียบ

เทียบโดยไม่รู้ตัว ทำให้เ ด็ กต่อต้านเรา

4.คำพูดขู่

เช่น เดี๋ยวจะเอาไปทิ้ง อ ย่ าทำแบบนี้เดี๋ยวตำรวจมาจับ หรื อผีมาหลอ กนะ

การขู่ที่มีเงื่อนไขของการไม่ได้รับความรักหรือการถูกทิ้ง จะทำให้เ ด็ กขาด

ความมั่นใจในตัวเอง เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นที่รักของครอบครัวหรือไม่ และทำ

ให้เ ด็กเกิดความหว าดระแวงกล า ยเป็นคนขี้กลั ว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง

ความเข้าใจผิ ดให้กับเ ด็กอีกด้วยว่าการได้มาซึ่งความรัก จะต้องมีเงื่อนไขเข้า

มาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเ สี ย ความนับถือในตัวเองและผู้อื่นได้

5.พูดเข้าข้างเมื่อลูกทำผิ ด

เช่น ลูกฉันไม่ผิ ดไหนใครว่าลูกฉัน การพูดเช่นนี้ เป็นการสร้างนิสัยเอาแต่ใจ

และไม่ยอมคนให้กับเ ด็ก เป็นการตามใจลูกในทางที่ผิดหรือที่เรียกว่าพ่อแม่

รังแกฉัน เพราะทำให้เ ด็กไม่รู้จักแยกแยะผิดชอบ ชั่ วดี และเมื่อโตขึ้นเ ด็ กก็

จะรับไม่ได้ เมื่อถูกต่อว่าหรือโดนตำหนิ ดังนั้น ถ้าพบว่าลูกทำผิดจริง อันดับแรก

เลยคุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้เ ด็ กรู้จักขอโทษและยอมรับผิด ห้ามออกรับแทน

ลูกเด็ดข า ด และชี้ให้เห็นว่าอะไรถูกหรือผิด อะไรควรทำหรือไม่ควรทำ เพราะ

อะไรและถ้าทำผิดแล้ว จะมีผลอย่ างไรต ามมา เพื่อให้เ ด็กเข้าใจและปรับปรุง

ตัวเอง นอกจากจะสอนด้วยคำพูดแล้วคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องทำตัวเป็นแบบ

อ ย่ างที่ดี ให้กับลูกๆด้วย เพราะบางอย่ างก็ได้ผลมากกว่าการใช้แค่คำพูด

6.พูดเชิงบังคับเคี่ ยวเข็ ญ

เช่น ทำไมไม่รับผิดชอบอะไรเลย ต้องพย าย ามให้มากกว่านี้สิ เทอมนี้เกรด

ต้องดีกว่านี้นะ การใช้คำพูดเชิงบังคับเคี่ ยวเข็ ญส่งผลคล้ายกับการพูดเปรียบ

เทียบ นั่นคือ ทำให้เ ด็ กรู้สึกไม่มีคุณค่า ไม่กล้าแสดงออ ก ทำให้เ ด็ กรู้สึกเครียด

และกดดันตัวเอง จนทำให้กล ยเป็นคนมองโลกในแง่ร้า ย ไม่ไว้ใจผู้อื่น หรือมุ่ง

สู่ความสำเร็จเพียงอย่ างเดียว โดยไม่สนใจคนรอบข้างและยังทำให้ความสัมพันธ์

ในครอบครัวไม่ราบรื่น เพราะเ ด็ กอาจแสดง ความก้าวร้าวรุนแรงต่อต้านผู้ปกครอง

7.ตวาดหรือพูดด้วยอารมณ์เมื่อโ ม โ ห หรือขาดสติ

การพูดโดยใช้อารมณ์เวลาที่โ ม โ ห หรือข ดสติ อาจทำให้เ ด็กจดจำและนำไป

ลอกเลียนแบบได้ เพราะเ ด็กจะซึมซับและคิดว่าการพูดไม่ดีเป็นสิ่งที่สามารถทำได้

ดังนั้นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่โ ม โ หหรืออารมณ์ไม่ดี ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้

ให้ลองหลับตา แล้วหายใจช้า ๆ พย าย ามทำจิตใจให้สงบและตั้งสติก่อน แล้วค่อย

พูดกับลูก พย าย า มพูดคุย หรืออธิบายด้วยเหตุผล

8.ใช้คำพูดล้อเลียนหรือ เลียนแบบคำที่เ ด็กพูดไม่ชัด

บางครั้งผู้ใหญ่ก็ไม่ได้คิดว่าคำบางคำเป็นการล้อเลียนเ ด็ก เพราะคิดว่าพูดกันเล่นๆ

สนุกๆ และมองว่าเด็ กยังเล็กคงไม่เข้าใจอะไรมาก แต่เมื่อเ ด็ กโตขึ้น มีสังคมที่กว้าง

ขึ้น คำพูดเหล่านั้นจะทำให้เ ด็ กรู้สึกอายไม่มั่นใจในตัวเอง เพราะหวาดกลัวที่จะโดน

ล้อเลียนจากครอบครัวและผู้อื่นทำให้เด็ กไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองเป็น จนอาจกล า ย

เป็นปมในใจของเ ด็ กได้ คุณพ่อคุณแม่จึงควรพย าย ามพูด ให้เ ด็ กเห็นข้อดีของ

ตัวเอง ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมี หรือเป็นชี้ให้เห็นว่าแต่ละคนมีความแต กต่างกัน และ

ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกเสมอไป

Load More Related Articles
Load More By kondee
Load More In ข้อคิดดำเนินชีวิต
Comments are closed.

Check Also

รถสี่คัน กับครูแปดคนที่ต้องเจอในชีวิต (ให้ข้อคิดดีมาก)

“ รถสี่คันในชีวิต ” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นค … …